Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené Brno

Na stránkách najdete kompletní informace o střední, základní a mateřské škole, internátu, školní družině a jídelně i o speciálním pedagogickém centru.

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči

Již 20 let pečuje plzeňská škola o zrakově postižené žáky ve věku od 3 do 15 let. Výuka probíhá podle osnov základní školy, ve třídě je maximálně 14 žáků, což zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti. Součástí školy je mateřská škola, školní jídelna, školní družina a klub, moderní internát, který poskytuje ubytování pro žáky ze vzdálenějších oblastí, a speciálně pedagogické centrum. Kromě výuky dle osnov škola vyučuje děti hru na hudební nástroj, braillské písmo, prostorovou orientaci.Ve svém volném čase se žáci mohou věnovat kromě běžných sportů i speciálním sportovním disciplínám pro zrakově postižené (goalball a show-down).

Gymnazium a obchodní akademie pro zrakově postižené v Praze

Stránky informují o studijních oborech a uvádějí základní kontaktní informace.

Speciální škola Svítání, o.p.s., Pardubice

Stránky podrobně a přehledně informují o aktivitách Speciální školy Svítání i občanského sdružení Svítání - sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem.

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené nabízí studium v oborech hudba, zpěv a ladění klavíru. V oboru hudba se vyučuje hře na klavír, varhany, akordeon, kytaru, smyčcové a dechové nástroje. Významnou oblastí vhodného uplatnění absolventů je práce učitelů hudby. Aby v této profesi nalezli snadněji uplatnění, učí se každý student na dva hudební nástroje (případně jeden hudební nástroj v kombinaci se zpěvem) a kromě toho všichni navíc procházejí výukou hry na klavír. Studijní program zahrnuje kromě individuální nástrojové výuky i předměty všeobecně vzdělávací, hudebně teoretické a didaktické. Řada těchto předmětů se vyučuje v malých skupinách odvozených od povahy předmětu. V oboru ladění klavíru se kromě všeobecně vzdělávacích a hudebně teoretických předmětů vyučují odborné teoretické i odborné dílenské předměty. Studenti všech oborů mohou podle potřeby navštěvovat předměty speciální přípravy, např. bodový notopis, práci s kompenzační technikou, prostorovou orientaci a pódiový projev aj.

Škola Jaroslava Ježka - školy pro zrakově postižené

Škola Jaroslava Ježka zajišťuje pro děti a mládež s postižením zraku všestrannou péči včetně výuky speciálních dovedností, jejichž zvládnutí zvýší samostatnost a soběstačnost zrakově postižených a tím výrazně usnadní jejich život ve složitých životních situacích. Zahrnuje v sobě mateřskou školu, základní školu, zvláštní školu, praktickou školu, školní družinu, školní jídelnu a speciálně pedagogické centrum.

Speciální mateřské, základní a střední školy pro zdravotně postižené, speciální pedagogická centra

Nejrozsáhlejší adresář speciálních školských zařízení udržuje na stránkách IS Braillnet Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. V současné době obsahuje databáze 474 záznamů. Vyhledávat v nich lze také podle typu postižení.

Speciální mateřská škola a speciálně pedagogické centrum

Stránky Speciální mateřské školy a speciálně pedagogického centra pro zrakově postižené děti Lentilka  v Hradci Králové informují o nabízených službách.

Mateřská škola s třídami pro zrakově postižené děti

Stránky Mateřské školy s třídami pro zrakově postižené děti v Praze 4 informují o činnosti MŠ a rovněž přidruženého Speciálně pedagogického centra

Základní škola pro zrakově postižené v Praze 2

Stránky školy, která zajišťuje kvalitní výuku a všestrannou péči zrakově postiženým žákům, žákům se specifickými poruchami učení, logopedickými problémy, případně žákům s kombinovaným postižením.

Základní škola prof. V. Vejdovského pro zrakově postižené

Speciální mateřská a základní škola s přidruženým Speciálně pedagogickým centrem. Původně sídlila v Litovli, od roku 2012 se přestěhovala do nové budovy v Olomouci. Součástí areálu je budova základní a mateřské školy, jídelna, internát, tělocvična, cvičná trasa pro výuku prostorové orientace a venkovní víceúčelové hřiště, které bylo vybudováno s velkým finančním přispěním nadace prof. Vejdovského. V hlavní budově je umístěno také Speciální pedagogické centrum. V budově školy je celkem 14 kmenových učeben, dvě učebny výpočetní techniky, jazyková učebna, učebna přírodních věd, pracovní výchovy, výtvarné výchovy s keramickou dílnou, cvičná kuchyňka, učebna hudební výchovy. Dále se v budově nachází knihovna se studovnou, odborné kabinety, dvě herny na show-down, družina, čtyři respiria a velký audio sál.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku