Helpnet / Tělesné postižení / Léčba / Hipoterapie

Hipoterapie

Podle české Wikipedie je hipoterapie léčebná metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Přenosem těchto impulzů přes koňský hřbet na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu (vleže na břiše, s oporou o předloktí atd.), dochází k oslovení centrálního nervového systému – mozku. Ten musí nejen zpracovat vjemy o změnách, které nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, ale i vyslat adekvátní rozkazy k tomu, aby organizmus reagoval správně a v rámci rovnovážných reakcí. Díky tomu, že kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutíme tak centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Je tak možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých tam, kde je postižena koordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování.

Česká hiporehabilitační společnost

Stránky České hiporehabilitační společnosti obsahují mj. odkazy na členská střediska, články o hiporehabilitaci i dalších léčebných metodách.. 

Hipoterapie

Příspěvek na webu Hipoterapie rozebírá, jak působí hipoterapie na:
- normalizaci svalového tonusu
- facilitaci posturoreflexních mechanismů
- koordinaci pohybů
- synchronizaci organismu
- vyvolání vzorce chůze a jeho reedukaci
- staré patologické pohybové vzorce jsou nahrazovány standardními pohybovými stereotypy
- ovlivňování psychiky.

Epona

Občanské sdružení EPONA se věnuje hipoterapii. Hiporehabilitace je moderní rehabilitační metoda s komplexním bio-psycho-sociálním působením na lidský organismus. Přenášením pohybu koňského hřbetu na lidské tělo dochází ke stimulaci centrálního nervového systému. Přejímání motorického pohybu ovlivňuje svalový tonus a zdokonaluje pohyb člověka v prostoru. Hipoterapie je indikována u neurologických onemocnění (dětská mozková obrna, roztroušená skleróza, degenerativní nervová onemocnění atd.), u ortopedických onemocnění (skoliozy, svalové dysbalance atd.), a rovněž v kategorii interního lékařství (kardiovaskulární onemocnění, astma bronchiale,

Management hipoterapie

Diplomová práce o hipoterapii, kterou vypracoval Erik Novotný. Hlavním cílem diplomové práce je zmapování managementu hipoterapie. Práce se dělí na část teoretickou a empirickou. Ve výzkumném terénu je zaměřena na klienty s dětskou mozkovou obrnou.

Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta

Baneta poskytuje hipoterapii, léčebné ježdění na koni, dětem a dospělým se zdravotním či mentálním postižením, klientům s poruchami pohybového aparátu a dalším, pro které má jízda na koni pozitivní vliv na pohybový aparát a psychiku.

PARAVOLTIŽ – alternativní sport pro handicapované

Bakalářská práce Lucie Mičicové se zaměřuje na paravoltiž, její historii i vliv na hadicapovaného jedince. Zároveň obsahuje výtah z pravidel a tréninkovou jednotku. Dále se zaměřuje na hiporehabilitaci, stejně jako u paravoltiže, na její historii i vliv na handicapovaného jedince. V praktické části se zaměřuje na paravoltiž z pohledu cvičenců a trenérů. A také porovnává rozdíly mezi paravoltiží a hiporehabilitací podle vlivu na zmírnění handicapu.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku