Helpnet / Sluchové postižení / Školství, vzdělávání / Školské a vzdělávací organizace
Celkem 16 článků
články: [1-10] [11-16]

Speciální mateřské, základní a střední školy pro zdravotně postižené, speciální pedagogická centra

Formulář pro vyhledávání z databáze informačního systému Braillnet.cz dle identifikačních údajů školy, typu poškození (například sluchového) a typu školy.

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Holečkova, Praha 5

V této škole probíhala výuka vždy pomocí znakového jazyka.Na základě získaných zkušeností vytváří škola metodiku vzdělávání tak, aby absolventi školy byli schopni samostatně existovat ve slyšící společnosti a odpovídajícím způsobem se do ní zapojili. Škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK Praha a od roku 1992 je její fakultní školou a při přípravě budoucích učitelů využívá veškeré moderní výuky a moderní postupy. Dále spolupracuje s Lékařskou fakultou UK Praha při přípravě lékařů tak, aby absolventi LF byli schopni se sluchově postiženými komunikovat a hlavně, aby uměli depistáží zajistit včasnou diagnostiku sluchové vady.

Střední škola, základní škola a mateřská škola Hradec Králové

Škola v rámci cílené výuky dětí se specifickými vzdělávacími potřebami nabízí na výběr bilingvní program vzdělávání pro děti s těžkou sluchovou vadou ( systém českého znakového jazyka + jazyk český), anebo oddělený program výuky pro děti se středně těžkou sluchovou vadou a s kochleárním implantátem (orální systém).

Zajišťuje individuální logopedickou péči, poradenskou péči (psychologickou a speciálně pedagogickou), možnost úpravy výuky dle IVP v případě kombinace obtíží dítěte, pestrou nabídku mimoškolní zájmové činnosti, možnost úpravy rozvrhu pro dojíždějící žáky, možnost rodinného typu ubytování pro dědi předškolního a mladšího školního věku (byt „Jablíčko“), možnost pokračovat ve vzdělávání na střední škole, středním odborném učilišti.

Základní a mateřská škola pro sluchově postižené Liberec

Posláním škol je komplexní péče v oblasti vzdělávání a výchovy dětí s různou úrovní sluchového postižení, případně s postižením kombinovaným, dále pak dětí s vadami řeči. Specifika škol spočívá především v 10leté školní docházce a pravidelné logopedické péči.  Vzdělávání   je  zabezpečováno  v rozsahu  učebních  osnov  a plánů běžné základní školy, v případě potřeby vytváří škola individuální vzdělávací programy. Docházku do školy je možné plnit jako denní nebo týdenní s internátním pobytem. Začíná se prvním ročníkem, který má diagnostický charakter.  Škola připravuje žáky podle jejich individuálních schopností k orální či manuální komunikaci, kterou cíleně rozvíjí. Mluvená nebo znaková řeč není pedagogy chápána jako cíl vzdělávání, ale jako prostředek, který vzdělávání umožňuje.

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené v Olomouci

Škola je zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Navštěvují ji děti se sluchovým postižením bez ohledu na rozsah sluchové ztráty, děti hluchoslepé a děti s vadami řeči. Součástí školy je mateřská škola, základní škola, praktická dvouletá škola, internát a speciálně pedagogické centrum. Podle potřeby rodiny využívají děti možností denního nebo týdenního provozu. Od roku 2006 je škola Fakultní školou pedagogické fakulty UP v Olomouci.

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené České Budějovice.

Zařízení poskytuje dlouhodobou výchovně-vzdělávací péči dětem od narození do 6 let věku a zajišťuje integraci sluchově postižených dětí do všech typů škol. Jde o zařízení s nepřetržitým provozem, které se stará jak o děti denně docházející do školy, tak o děti internátní, ale také o děti, jimž pro nevyhovující rodinné prostředí nařídil soud ústavní výchovu. Ve škole vzdělává děti kvalifikovaný sbor pedagogických pracovníků. Vzdělávání žáků probíhá podle učebních plánů základní, zvláštní nebo pomocné školy pro sluchově postižené. Pro děti s vývojovými poruchami nebo speciálními potřebami jsou zpracovávány individuální vzdělávací plány.

Celkem 16 článků
články: [1-10] [11-16]

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku