Helpnet / Sluchové postižení / Školství, vzdělávání / Školské a vzdělávací organizace
Celkem 16 článků
články: [1-10] [11-16]

Labyrint Brno - sdružení pro intergrovanou výchovu

Brněnské sdružení vytváří programy na podporu rozvoje komunikačních dovedností mezi slyšícími a neslyšícími dětmi, realizuje mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí i vzdělávání dospělých a usiluje o zvýšení informovanosti o problematice sluchového postižení na veřejnosti i ve specifických cílových skupinách dětí, mládeže a pracovníků veřejné správy

Základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené v Ostravě

Škola opečuje o sluchově postižené děti a žáky ve věku od narození do 18 let. Ranou péči zajišťují specialisté na sluchové vady ve speciálně pedagogickém centru. Ti rovněž poskytují široký sortiment služeb rodinám sluchově postižených dětí i dětem integrovaným v běžných školách. Součástí zařízení je mateřská a základní škola pro sluchově postižené, školní družina a školní klub pro ostravské děti, internát mateřské a základní školy pro děti dojíždějící z okolí. Při výchově a vzdělávání používají pedagogové metodu orální, znakový jazyk, totální komunikaci s ohledem na potřeby a stupeň sluchového postižení dítěte.

Škola Výmolova

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Výmolova, Praha 5 – Radlice poskytuje kvalitní vzdělání sluchově postiženým v plno­hod­not­ném komunikačním prostředí. Střední škola nabízí vzdělávací program Asistent zubního technika a od září 2013 otevírá nový tříletý učební obor Ošetřovatel.

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

Škola se skládá z několika škol a školských subjektů. Jsou to mateřská škola pro sluchově postižené se 3 odděleními, základní škola pro sluchově postižené s 8 třídami, 1. - 3. ročník ZŠ logopedické třídy,  Střední odborné učiliště s učebními obory zahradník a elektrikář a Střední průmyslová škola ukončená maturitní zkouškou. Vyučuje se zde podle školního vzdělávacího programuOtevřeme se světu. Komunikační dovednosti jsou u dětí se sluchovou vadou upevňovány následně po stanovení a vytvoření správné komunikační cesty. Dle stupně sluchového postižení je to znakovým jazykem, orální metodou nebo kombinací obou.

Ulicentrum

Jazykové centrum Ulita, které vzniklo v lednu 2008 jako stanice zájmových činností školy Výmolova, se od března 2012 přejmenovalo na Ulicentrum. Hlavním důvodem změny názvu byla realizace mnoha projektů, které původní jazykové zaměření Centra podstatně rozšířily a zaměřily se i na jiné oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit pro neslyšící i slyšící.

Bilingvální mateřská škola Pipan

Školu v Holečkově ulici v Praze mohou navštěvovat děti neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé, děti s kochleárním implantátem, s kombinovaným postižením, jejich slyšící sourozenci, kamarádi a děti, které potřebují malý kolektiv a individuální přístup. Věková hranice je od tří do osmi let. Před dosažením tří let věku dítěte mohou rodiče využívat programy školy pro rodiče s dětmi.

Asociace pedagogů sluchově postižených

Stránky informují o činnosti asociace, která vznikla v roce 1997, a jejích členech.

Speciální školy pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze

Zahrnují mateřskou a základní školu, gymnázium, střední odbornou školu, internát pro sluchově postižené a speciálně pedagogické centrum. Na všech typech těchto škol pracují se sluchově postiženými žáky převážně orální metodou, na děti mluví a mluvenou řeč od nich vyžadují.

Speciální školy pro sluchově postižené Plzeň

Plzeňské školy zahrnují speciální zařízení určené dětem vyžadujícím individuální přístup a péči,  školu mateřskou a základní pro děti neslyšící, ale i pro děti nedoslýchavé či s poruchami vnímání a soustředění,  školu zajišťující výuku neslyšících dle speciálních osnov a školu, kde výuka v ostatních třídách probíhá v souladu s programem škol běžného typu ("Základní škola").

Mateřská škola a základní škola pro sluchově postižené Brno

V Brně jsou sdruženy: Mateřská škola, Základní škola, Internát  a Speciální pedagogické centrum.V MŠ se pracuje podle vzdělávacího programu CESTA založeného na bilingvismu. V ZŠ se žáci učí podle učebních plánů a osnov pro sluchově postižené, ale i běžné základní školy, v některých případech se vypracovávají individuální vzdělávací plány. Učitelé vytvořili vlastní vzdělávací program, ve kterém se počítá s bilingválním vzdělávacím přístupem, s výukou znakového jazyka jako samostatného předmětu.

Celkem 16 článků
články: [1-10] [11-16]

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku