Helpnet / Sluchové postižení / Poskytovatelské organizace

Centrum denních služeb Pražského spolku neslyšících

Centrum poskytuje služby pro sluchově postižené, převážně neslyšící -  kromě základního poradenství jsou to aktivizační, vzdělávací činnosti,  terapeutické nácviky s kompenzačními pomůckami a zejména tlumočnické služby pro neslyšící. Klienti se mohou stát členy Pražského spolku neslyšících nebo se jen zúčastňovat zájmových, kulturních či sportovních aktivit.

Neziskové humanitární organizace, nadace a sdružení, zabývající se péčí a pomocí zdravotně postiženým

Formulář pro vyhledávání z databáze informačního systému Braillnet.cz dle identifikačních údajů organizace, typu poškození (například hluchoslepota, sluchové postižení apod.), statusu, zaměření a členství ve střechové organizaci.

Labyrint Brno

Sdružení pro integrovanou výchovu vytváří programy na podporu rozvoje komunikačních dovedností mezi slyšícími a neslyšícími dětmi, realizuje mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí i vzdělávání dospělých a usiluje o zvýšení informovanosti o problematice sluchového postižení na veřejnosti i ve specifických cílových skupinách dětí, mládeže a pracovníků veřejné správy.

Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK)

Sdružení nabízí řešení pro klienty, kteří se nemohou dorozumívat mluvenou řečí, ať už z jakýchkoli důvodů. Používá k tomu prostředky augmentativní a alternativní komunikace - cílené pohledy očí, gesta, manuální znaky (např. jazykový program Makaton), předměty, fotografie, obrázky, symboly (Makaton, Bliss, PCS aj.), piktogramy, písmena a psaná slova, komunikační tabulky, technické pomůcky s hlasovým výstupem a počítače.

LORM - Společnost pro hluchoslepé

LORM sdružuje hluchoslepé osoby, jejich rodiny a ostatní příznivce, kteří se zajímají o problematiku hluchoslepých. Na svých stránkách informuje o hluchoslepotě, o nabídce služeb, zveřejňuje bulletin Doteky. Nabízí rovněž výukový CD-ROM taktilního znakového jazyka.

Pevnost - České centrum znakového jazyka

Centrum organizuje kurzy znakového jazyka pro rodiče, firmy, studenty, konverzační hodiny ve formě besed s neslyšícími, seznamuje slyšící s jazykem a kulturou Neslyšících.

Pomocné tlapky

Organizace Pomocné tlapky zajišťuje výcvik vodících psů pro nevidomé a signálních psů pro sluchově postižené.

Centrum služeb pro sluchově postižené v Ústí nad Labem

Stránky informují o činnosti sdružení, poskytuje které osobám se sluchovým postižením odborné sociální poradenství, tlumočnické služby, výuku znakového jazyka, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a další služby. Většina služeb je v Ústí n/L. poskytována bezplatně.

Centrum kochleárních implantací u dětí

Stránky jediného pracoviště v ČR, které se zabývá problematikou kochleárních implantací u dětí a mladistvých do 18 let. Popisují kochleární implantát, výběr kandidátů, operaci, programování a rehabilitaci, dosavadní výsledky kochleární implantace.

Helppes - centrum výcviku psů pro postižené

Výcvik psů - vodící psi, asistenční pro vozíčkáře, neslyšící, postižené epilepsií, canisterapie a společenská výchova psů.

Organizace na serveru Ticho.cz

V rubrice lze procházet seznam, vyhledávat dle názvu, kontaktní osoby, města a kraje.

Český klub nedoslýchavých HELP

Stránky organizace, která nabízí komplexní služby pro sluchově postižené. Klub má svá poradenská střediska v Plzni, Brně, Hradci králové, Ostravě, Ústí nad Orlicí, Uherském Brodě a Pardubicích. Centrum organizace je v Plzni. Aktivní klub s poradenstvím je v Břeclavi. Odborné sociální poradenství včetně zprostředkování navazujících služeb zajišťuje HELP také v Rokycanech, Opavě a v Mariánských Lázních.

Centrum zprostředkování simultánního přepisu

Centrum zprostředkování simultánního přepisu (CZSP) České unie neslyšících je poskytovatelem sociální služby tlumočení formou simultánního přepisu mluvené řeči. Je jedinou organizací v ČR, která tuto službu zajišťuje, a to pro uživatele na území celé ČR. Služba je určena osobám se sluchovým postižením, které nekomunikují pomocí znakového jazyka nebo preferují češtinu.

APPN, o.s.

APPN, o.s. - Agentura pro Neslyšící (dříve Agentura Profesního Poradenství pro Neslyšící) vznikla 15. června 2006 jako reakce na stav zaměstnanosti neslyšících občanů v České republice. Mezi nabízené služby patří podporované zaměstnávání, krátkodobé profesní poradenství a další služby na podporu zaměstnanosti neslyšících, poradenství online, telefonické vyřizování. Od října 2008 poskytuje APPN tlumočnickou službu on-line a od prosince 2011 ji provozuje nonstop. 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Největší organizace pracující mezi neslyšícími v ČR. Zajišťuje  kompletní služby pro sluchově postižené osoby - sociální, legislativní, tlumočnické, kompenzační pomůcky aj.

Federace rodičů a přátel sluchově postižených

Federace poskytuje široké spektrum služeb prostřednictvím Informačního centra o hluchotě v Praze, Střediska rané péče Tamtam v Praze, Národního centra pro neslyšící v Berouně, Bilingvální mateřské školy pro sluchově postižené a Speciálního středního odborného učiliště pro sluchově postižené v Praze. Zajišťuje vydavatelskou činnost, poskytuje ubytování.

Česká komora tlumočníků znakového jazyka

Profese tlumočníka znakového jazyka, etický kodex, aktuality, terminologie v oblasti překladu, publikační činnost, otázky a odpovědi, projekty, o tom všem informují stránky České komory tlumočníků znakového jazyka.

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

Centrum zřízené Asociací organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel přijímá objednávky prostřednictvím komunikačních prostředků dostupných neslyšícím klientům, tedy faxu, e-mailu, webu, sms. Dále také prostřednictvím běžného telefonu pro klienty slyšící. V současné době má v databázi 40 tlumočníků, služby může zajistit pro klienty z celé republiky.

Ephata

Občanské sdružení EPHATA (Efektivní Pomoc s Handicapem sluchovým, Také vy se otevřte jim!) je sdružení s celorepublikovou působností. Bylo založeno 30.3.2007. Ephata nabízí poradenství týkající se výchovy a péče při vývoji dítěte se sluchovým postižením a rovněž pořádá psychorehabilitační a sociálně aktivizační pobyty pro tyto děti a jejich rodiče.

Pestrá společnost

Pestrá společnost, o.p.s. se zabývá výcvikem asistenčních a vodících psů pro osoby se zrakovým, tělesným, sluchovým, kombinovaným či vícečetným postižením. Tyto služby jsou doplněny o následnou péči po celou dobu činné služby asistenčního psa a další aktivity pro žadatele i majitele asistenčních psů. Pestrá společnost nabízí kynologické služby, vzdělávací programy a semináře, prezentace, ukázky, canisterapii, zooterapii. Veškerá činnost je poskytována odborně proškoleným týmem, který se nadále vzdělává v oboru a zúčastňuje se pravidelně kurzů, seminářů, školení a konferencí pro kvalitní poskytování našich služeb.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku