Helpnet / Sluchové postižení / O sluchových vadách

Sluch je jedním z našich hlavních smyslů. Diagnostika hloubky jeho poškození využívá zejména audiometrii. Výsledek příslušného měření se zachycuje audiogramem a podle průměrné ztráty sluchu se určuje zařazení do klasifikace sluchového poškození. Zvláštní formou sluchového poškození jsou šelesty.. Někdy je vada sluchu doprovázena vadou zraku, hluchoslepotou.

Celkem 12 článků
články: [1-10] [11-12]

Tinnitus (ušní šelesty)

Tinnitem nazýváme sluchové vjemy, pro něž neexistuje zvukový zdroj v zevním prostředí. Vznikají ve sluchovém orgánu samém nebo v jeho okolí. Dělí se na subjektivní a objektivní. Je to porucha sluchového vnímání vznikající uvnitř sluchového systému nebo odrážející dysfunkci jiných systémů. Autorem tohoto doporučeného postupu pro praktické lékaře (projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3) je prof. MUDr. Miroslav Novotný, CSc.

Hluchota

Záznam pořadu České televize z cyklu Diagnóza.

Knihy o sluchových vadách pro pacienty a laickou veřejnost

Seznam knih zaobírajících se sluchovými vadami a s tím souvisejícími tématy. Knihy uvedené v seznamu si mohou zájemci vypůjčit osobně v Národní lékařské knihovně (Sokolská 54, Praha 2, tel. 296 335 911, e-mail nml@nlk.cz), anebo prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby v kterékoli veřejné knihovně.

Zráta sluchu

Daria Škvorcová, studentka 3.ročníku speciální pedagogiky pro výchovné pracovníky na PU PF v Olomouci popisuje ve svém příspěvku na webu Kochlear.cz nejčastější příčiny ztráty sluchu a zabývá se kochleárním implantátem jako jednou z možností řešení po ohluchnutí. Cituje také výsledky výzkumu týkajícího se péče o dospělé ohluchlé.

Nedoslýchavost na webu Ticho.cz

Výběr příspěvků na webu Ticho.cz týkajících se problematiky nedoslýchavosti. V nabídce Vyber téma je třeba zvolit Nedoslýchavost.

Tinnitus

Souhrn stručných článků v časopise Gong o ušním šelestu z nejrůznějších aspektů.

Nedoslýchavost

Nedoslýchavost patří k nejčastějším onemocněním populace. Podle amerických statistik se každé tisící dítě narodí se sluchovou vadou, 3 ze 4000 dětí mezi 5 až 19 roky jsou hluché, jedno ze 200 dětí nedoslýchavé. Věk je významným rizikovým faktorem pro ztrátu sluchu. Sluchová ztráta narůstá se zvyšujícím se věkem, ve věkové kategorii 65 -74 let trpí poruchou sluchu 33 %, v kategorii 75 - 84 let 45 %. Nad 85 let trpí nedoslýchavostí 92 %. Autorem tohoto doporučeného postupu pro praktické lékaře (projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3) je prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., se spoluautory MUDr. Pavlem Smilkem, PhD., a MUDr. Jiřím Hložkem.

Tinnitus - ušní šelest

Videozáznam pořadu České televize z cyklu Diagnózy.

Hluchoslepota

Hluchoslepota je jedinečné postižení, které je způsobeno různorodými kombinacemi sluchového a zrakového poškození. Způsobuje potíže při komunikaci a sociální a funkční interakci a zabraňuje plnému a inklusivnímu (včleňovacímu) zapojení do společnosti. Sekce o hluchoslepotě na webu společnosti pro hluchoslepé LORM obsahuje nejdůležitější informace o této problematice.

Korekce sluchových vad

Článek převzatý z knihy „Trápí nás nedoslýchavost“ zabývající se léčbou a korekcí sluchových vad.

Celkem 12 článků
články: [1-10] [11-12]

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku