Helpnet / Senioři / Univerzity třetího věku

Slezská univerzita v Opavě

Univerzita třetího věku nabízí studium různých oborů na fakultách v Opavě, Karviné i Krnově. 

Univerzita Pardubice

Výuka Univerzity třetího věku na Dopravní fakultě Jana Pernera je rozdělena na dva bloky. 1) Technický blok – přednášky jsou zaměřeny na oblast silniční, železniční, vodní a letecké dopravy, dopravních staveb, dopravního managementu, logistiky, ekonomiky, energetiky, elektrotechniky, ekologie a další. 2) Humanitní blok – přednášky jsou zaměřeny na oblast zdravotnictví, historie, filosofie, cestovatelství, psychologie a na další zajímavá témata. Přednášející jsou z řad vyučujících na fakultách Univerzity Pardubice a odborníků z praxe. Seznam přednášek na příští školní rok bude zveřejněn v průběhu srpna 2013.

Západočeská univerzita v Plzni

Výuka v akademickém roce 2014/2015 pokračuje v řadě oborů a předmětů, nově jsou zahrnuty obory kurzy Archeologie aktivně, Architektura Plzně,  Česká literatura, Design 21. století (pracovní název), Dějiny lékařství, Egyptologie, Politologie,
Praktická astronomie, Úvod do kriminologie a trestní politiky.

Technická univerzita v Liberci

Univerzita třetího věku TUL nabízí zájemcům tři formy studia: volitelné kurzy, ucelený studijní obor a přednášky a aktivity Klubu studujících a absolventů U3V (virtuální přednášky, jednorázové přednášky, exkurze - určené pouze současným studujícím nebo absolventům volitelných kurzů nebo uceleného programu).

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta

V současné době zde probíhá výuka studentů Univerzity třetího věku ve studijním oboru „Člověk jako součást ekonomiky, obchodu a služeb".

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

Na akademický rok 2014/2015 připravila univerzita pro studenty U3V dva přednáškové cykly (Hudba - umění a vzdělání, O člověku s postižením jinak) tříleté programy i jednosemestrální kurzy (Práce s počítačem pro začátečníky, Ppráce s počítačem pro pokročilé, Úvod do interkulturní psychologie – přednostně pro absolventy tříletého programu, Psychologie  - kapacita kurzu je naplněna, Interkulturní psychologie 2 – výuka v letním semestru akademického roku, pro absolventy Úvodu do interkulturní psychologie, Tvorba paličkovaného šperku, Muzikoterapie).

Česká zemědělská univerzita v Praze

V akademickém roce 2014/2015 budou zahájeny tyto programy U3V na ČZU: Chováme zvíře, Člověk, energie a odpady, Lesy v proměnách času. Nově budou zahájeny i počítačové kurzy a kurzy angličtiny a němčiny a Virtuální U3V s výukou přes počítač s možností individuálního studia nabízí kurz Obklopeni textilem.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

UJEP nabízí studium na Fakultě sociálně ekonomické, Fakultě výrobních technologií a managementu, Pedagogické fakultě a Přírodovědecké fakultě. Nabídka obsahuje několik desítek kurzů.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

U3V na UTB ve Zlíně v akademickém roce 2012/2013 nabízí – v rámci nového modulového systému - jednoleté přednáškové cykly. Standardní délka studia resp. délka studia pro získání Osvědčení o absolvování U3V je i nadále dvouletá: první ročník studia je společný, v dalším roce si posluchači volí studijní obor/cyklus přednášek podle svého zájmu výběrem z nabídky pro daný rok.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Na VŠP Jihlava je možnost v akademickém roce 2013/2014 studovat tyto programy - Pracujeme s počítačem, GPS - využití pro turistiku a geocaching, Digitální fotografie, Digitální video, Grafika a prezentace na webu, Genealogie – rodopis, Z historie našeho regionu, Právní minimum pro seniory, Životní styl seniorů, Společenské vědy a současnost, Komunikace mezi lidmi, světovými názory a kulturami, Nauky o planetě Zemi, Arteterapie a psychologie pro seniory, Jazykové kurzy pro seniory, Angličtina pro pokročilé

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno v rámci projektu Univerzita třetího věku zahajuje v říjnu 2013 výuku ve čtyřech samostatných oborech: Člověk a zvíře (garant Fakulta veterinárního lékařství),Člověk a zdravé potraviny (garant Fakulta veterinární hygieny a ekologie), Zdraví a léky (garant Farmaceutická fakulta), Farmacie a veterinární medicína (garant ICVI VFU Brno).

Virtuální výuka Univerzity třetího věku

Stránky projektu, který nabízí další možnost výuky seniorů v rámci Univerzity třetího věku formou distančních multimediálních Virtuálních výukových přednášek. Ty jsou určeny pro všechny, kteří se chtějí nadále vzdělávat v nejrůznějších oborech, ale jimž pouze vzdálenost či zdravotní problémy brání dostavit se do sídel vysokých škol či univerzit. Několik univerzit a fakult v rámci Asociace Univerzit třetího věku České republiky natáčí tematické přednášky, které budou poskytovat k výuce v tzv. Konzultačních střediscích i v „neuniverzitních“ městech.

Přehled programů U3V v ČR

Na stránkách webu E-senior.cz je přehled odkazů na programy Univerzit třetího věku v celé České republice. V databázi lze vyhledávat podle místa, podle zaměření kurzů a podle organizátorů.

Adresář Asociace U3V České republiky

Seznam univerzit a fakult, které jsou členy Asociace univerzit třetího věku ČR, uvádí kontakty, na kterých lze zjistit bližší informace o probíhajících či chystaných kurzech. Adresář je aktualizován k 31.12.2012.

Internetový zpravodaj Asociace univerzit třetího věku

Stránky Asociace univerzit třetího věku informují o činnosti organizace, přinášejí aktuality, zprávy a články, seznam členů a další rubriky.

Vysoká škola ekonomická v Praze

VŠE v Praze nabízí ke studiu velké množství témat, která se dělí na společensko-vědní předměty, jazykové předměty, informatické předměty, zdravotně-tělovýchovné a umělecké předměty.

České vysoké učení technické v Praze

Kurzy U3V nabízí Fakulta stavební, Fakulta strojní, Fakulta elektrotechnická, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta architektury, Fakulta dopravní,  Fakulta biomedicínského inženýrství, Fakulta informačních technologií a Masarykův ústav vyšších studií.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

VŠCHT Praha nabízí v rámci programů university třetího věku pět kurzů: Potraviny a výživa, Ochrana životního prostředí, Život s počítačem, Chemie a živý organismus, S počítačem přátelsky od A do Z.

Univerzita Karlova v Praze

Na Univerzitě Karlově nabízejí kurzy v U3V Katolická teologická fakulta, Husitská teologická fakulta, Právnická fakulta, 1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni,  Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd, Fakulta tělesné výchovy a sportu a Fakulta humanitních studií. Stránky uvádějí katalog všech kurzů i kontaktní informace.

Masarykova univerzita

Pro akademický rok 2013/2014 vypisuje Masarykova univerzita v Brně základní kurz se zaměřením na okruhy Člověk a zdraví, Člověk a příroda, Člověk a umění, Člověk a společnost. Dále MU nabízí tříletý cyklus přednášek Dějiny umění a vizuální kultury, čtyřletý kurz Spirituální dimenze člověka - Živá teologie, přednáškový cyklus Kulturní dědictví a ve spolupráci s Moravským zemským muzeem 5 přednášek z oblasti kultury, historie i přírodních věd s důrazem na témata spojená s Brnem a jeho okolím.

Mendelova univerzita v Brně

Univerzita třetího věku je koncipována jako cyklus přednášek a seminářů rozdělených do tematických bloků. Pro školní rok 2013/2014 jsou vypsány kurzy  Angličtina pro mírně pokročilé, Fotografování v praxi, Úvod genealogie, Jazykové kurzy, Kurz kreslení pro pokročilé a pro začátečníky, Mezigenerační aktivity pro prarodiče a jejich vnoučata, Trénování paměti, Práce na počítači a s internetem, Pilates pro seniory, Rozbor půdy a Rozbor vody, Zdraví a potraviny vhodné pro nás I a II, Ochrana, obrana, právo.

Vysoké učení technické v Brně

Univerzita 3. věku  VUT je koncipována jako tříletý cyklus přednášek a seminářů, nabízených v tematických blocích. Přednášky a semináře probíhají v akademickém roce s frekvencí jedné přednášky neb semináře týdně (tj. obvykle 26 přednášek ročně). První dva ročníky obsahují tématické bloky z klíčových oborů fakult VUT, třetí ročník je specializovaný podle zaměření jednotlivých fakult a posluchači si obor vybírají z předložené nabídky podle svého zájmu. Kromě základního kurzu nabízí U3V VUT v Brně řadu počítačových kurzů a kurz Digitální fotografie a počítačová grafika.

Západomoravská vysoká škola v Třebíči

ZMVS v Třebíči vyhlásila na akademický rok 2013/2014 tyto kurzy:  Dějiny české hudby, Jak vytvořit rodokmen a rozluštit stará písma, Kancelářské aplikace pro text, tabulky a grafy, Sociologie na každý den, Reálie anglicky mluvících zemí, Reálie německy mluvících zem.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku