Helpnet / Mentální postižení / Poradenství

Speciálně pedagogická centra

Adresář speciálních mateřských, základních a středních škol pro zdravotně postižené a speciálních pedagogických center - na stránkách informačního systému Braillnet.cz.

InternetPoradna

Poradenský, informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami a všechny blízké. Cílem projektu InternetPoradna je zprostředkovat pod jednotnou adresou www.iporadna.cz kontakt dotazu tazatele se sítí odborných poradců v celé ČR - prosíťovat celou sociálně-zdravotní oblast v České republice. V současné době tvoří tuto síť 230 odborníků. Jednou z deseti oblastí, na které se člení poradenský server, je i mentální postižení. Přidanou hodnotu projektu tvoří  články a diskusní skupiny.

Poradenské centrum SPMP ČR

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR poskytuje osobám s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodinným příslušníkům, přátelům a dalším zájemcům z celé ČR základní i odborné sociální poradenství.

Poradna Dobromyslu.cz

Do poradny lze zasílat dotazy týkající se nejen mentálního postižení, autismu či jiných diagnoz, ale i dalších oblastí sociální problematiky. Na dotazy odpovídá Tereza Langová (Máme otevřeno?, o.s.) ve spolupráci s externími redaktory.

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Na poradnu se mohou obrátit přes internet nebo telefonicky osoby se zdravotním postižením bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, senioři, jejich rodinní příslušníci a osoby z blízkého sociálního okolí osob se zdravotním postižením a seniorů v rámci celé ČR, které se dostaly do obtížné životní situace a nedovedou ji řešit vlastními silami, rodiče dětí se zdravotním postižením, opatrovníci osob omezených resp. zbavených způsobilosti k právním úkonům, rodinní příslušníci a ostatní pečující osoby.

Poradenství - autismus

Na webu Autismus.cz odpovídají na dotazy zaměstnanci a externí spolupracovníci Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Je možné se na ně obracet i anonymně.

Informační a poradenské centrum (IPC)

Informační a poradenské centrum (IPC) je moderním komplexním informačním servisem. Poskytuje informace se zaměřením na integraci lidí s mentálním postižením a autismem do společnosti. Hlavní akcent je kladen na integraci do zaměstnání. Zodpovídá rovněž ostatní otázky ze sociální oblasti. Funguje prostřednictvím telefonní linky, e-mailu, internetové a osobní poradny.

Logopedická centra

Seznam poskytovatelů logopedické péče klientům s afázií - na stránkách Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci.

Asociace pracovníků Speciálně pedagogických center

Stránky asociace obsahují adresář Speciálně pedagogických center členěný podle krajů. Speciálně pedagogická centra (SPC) jsou poradenská zařízení, která poskytují služby klientům se zdravotním postižením: kombinovanými vadami, mentálním postižením, poruchou autistického spektra, vadou řeči, tělesným postižením, vadou sluchu, vadou zraku.

Lákařská poradna pro lidi s mentálním postižením

Lékařskou poradnu občanského sdružení DICRE vede MUDr. Alena Svobodová. Odpovídá na dotazy a provádí preventivní lékařské prohlídky mentálně postižených osob před odjezdem na jakýkoli rekondiční pobyt.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku