Helpnet / Legislativa

Invalidita a žádost o invalidní důchod

Od 1.1.2010 dochází k novému vymezení invalidity spočívající v zavedení tří stupňů invalidity namísto invalidity plné a invalidity částečné. V souvislosti s touto změnou dochází zároveň k nahrazení dvou dávek (plného invalidního důchodu a částečného invalidního důchodu) dávkou jedinou (invalidním důchodem prvního až třetího stupně), jehož výše se stanoví v závislosti na zjištěném stupni invalidity. Plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod se zároveň k 1.1.2010 transformují do invalidního důchodu prvního až třetího stupně. Podrobný popis životní situace se nachází na Portálu veřejné správy.

Sociální legislativa

Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí obsahuje odkazy na plná znění příslušných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a sdělení ministerstva.

Osvobození od správních poplatků

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích uvádí osvobození osob se zdravotním postižením u některých položek. Uvádíme jejich přehled.

Lékařská posudková služba sociálního zabezpečení

Leták Ministerstva práce a sociálních věcí vysvětluje roli lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení po 1. lednu 2007 a popisuje postup, jak může fyzická osoba požádat ze sociálního zabezpečení o dávky nebo výhody, které jsou podmíněny nepříznivým zdravotním stavem.

Invalidní důchody

Příspěvek na webu MPSV popisuje podmínky nároku na invalidní důchod. Zabývá se i přeměnou invalidního důchodu na důchod starobní a podáváním žádosti o důchod.

Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů

Lékaři posudkové služby České správy sociálního zabezpečení vypracovávají posudky pro systémy důchodového a nemocenského pojištění, pro účely sociální péče, státní sociální podpory, sociálních služeb, hmotné nouze a zaměstnanosti. Základní ifnormace k této životní situaci s odkazy na příslušné právní předpisy jsou srhnuty na webu ČSSZ.

Vyhláška o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 267/2012 Sb. stanovuje nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout od 1.10.2012.

Nová výplata dávek přes sKarty - informace pro poskytovatele

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo soubor nejdůležitějších faktů /nejčastějších otázek a odpovědí o sKartě. Karta je určena příjemcům nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti.

Karta sociálních systémů (sKarta)

Souhrn informací MPSV o kartě sociálních systémů na stránkách Sociální reforma - změny 2012.

Průvodce sociální problematikou pro pacienty s roztroušenou sklerózou

Publikaci zpracovanou Hanou Potměšilovou ocení i ostatní lidé se zdravotním postižením.

Slevy při telefonování a odběru plynu a elektřiny pro zákazníky se zdravotním postižením

Přehled slev či zvýhodněných tarifů pro uživatele se zdravotním postižením pro rok 2012 zpracoval web Zdravotní postižení.cz. Zahrnuje nabídku telefonních operátorů, Pražské plynárenské, RWE a společnosti ČEZ.

Právní aspekty dárcovství

Sekce Chci pomoci na portálu Šance dětem.cz se zabývá nejrůznějšími druhy darů a bezplatného poskytnutí zboží a služeb a co z pohledu legislativy u nich vyplývá pro jejich příjemce.

Příspěvky pro zdravotně postižené od 1.1.2012

Přehled příspěvků, které mohou získat osoby se zdravotním postižením od 1.1.2012, zpracovala Liga vozíčkářů. Zahrnuje příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a příspěvek na zvláštní pomůcku posktovaný na zakoupení motorového vozidla.

Žádost o dávky a výhody, které jsou podmíněny nepříznivým zdravotním stavem

Jedna z životních situacích na Portálu veřejné správy podrobně popisuje, za jakých okolností může občan požádat ze sociálního zabezpečení o dávky a výhody, které jsou podmíněny nepříznivým zdravotním stavem.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby a splňují podmínku nepříznivého zdravotního stavu, který trvá nebo má trvat déle než jeden rok a který omezuje jejich funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb. Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Základní informace se nacházejí na portálu MPSV.

Sociální reforma - změny 2012

Přehled toho nejdůležitějšího, co se mění v sociální oblasti od ledna 2012, lze najít na webu ministerstva práce a sociálních věcí. Stránky jsou přehledně členěny do kategorií podle témat Jednotné výplatní místo, Karta sociálních systémů, Rodičovský příspěvek, Nezaměstnanost, Podpora OZP a Státní úředník. Každý se zde může seznámit s hlavními novinkami platnými od ledna 2012, které jsou popsány srozumitelnou, jednoduchou formou. Konkrétní změnu v sociálním systému představují také jednotlivá krátká videa.

Otázky a odpovědi v souvislosti s nově přijatými zákony sociální reformy

K nově přijatým zákonům sociální reformy, které vstupují v účinnost 1. ledna 2011, dostávají poradny Národní rady osob se zdravotním postižením množství dotazů. Pracovníci poradny NRZP ČR v Praze pod vedením JUDr. Jana Hutaře proto zpracovali odpovědi na 56 nejčastějších otázek.

Knihovna připravované legislativy

Na tomto portálu projektový tým ODok (Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy, Parlamentem a Kanceláří prezidenta republiky) zpřístupňuje dokumenty legislativní povahy, které jsou určeny pro jednání vlády. Můžete zde sledovat celý průběh přípravy dokumentů, jako jsou např. návrhy zákonů, návrhy jejich změn a další dokumenty legislativní povahy. Například u zákona končí průběh přípravy tohoto dokumentu po jednání vlády v Poslanecké Sněmovně Parlamentu ČR. Získáte tak přehled o tom, co současná vláda v legislativní oblasti připravuje a především také, co schválila a v jaké podobě. Dostáváte se ke konkrétnímu znění schvalovaných dokumentů a můžete je porovnat s výslednými dokumenty, které jsou publikovány ve sbírce zákonů.

Vyhláška o posuzování invalidity

Od 1. ledna 2010 vstupuje v platnost vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity).

Přehled legislativy pro neziskové organizace 2009

Anotovaný přehled všech zákonných norem, které se týkají působení nestátních neziskových organizací, připravilo Centrum pro výzkum neziskového sektoru. Publikaci lze získat i v elektronické podobě.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Sekce na webu Nadačního fondu pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením shrnuje hlavní aspekty zákonné úpravy zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku