Helpnet / Kombinovaná postižení / Hluchoslepota / Způsoby komunikace
Celkem 11 článků
články: [1-10] [11]

Seznam tlumočníků Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící


Abecední seznam aktualizovaný k 27.7.2012 obsahuje 39 tlumočníků s uvedením oblasti působení a typu služby.

Komunikace neslyšících a hluchoslepých při sportovních aktivitách

Článek na webu Ruce.cz o tom, jak komunikují neslyšící a hluchoslepí při sportovních aktivitách.

Specifika komunikace s dítětem s hluchoslepotou

Jedná-li se o vrozenou formu hluchoslepoty, je komunikační systém vytvářen uměle s využitím dalších smyslů - hmatu, čichu a chuti. Ty však mohou nedostatek sluchu a zraku kompenzovat jen částečně. V případě získaného postižení je situace pro vytvoření komunikačního systému jednoznačně příznivější, protože jedinec při dorozumívání může využít minulou sluchovou i zrakovou zkušenost. Příspěvek doc. PhDr. Evy Souralové, PhD., je na internetovém portálu www.sancedetem.cz, který nabízí kvalitní informace z oblasti ohrožených dětí v České republice.

Možnosti komunikace u hluchoslepých dětí

Hluchoslepé dítě je vžždy odkázáno na pomoc druhé osoby, ale můžže se samostatně například oblékat nebo stravovat. Hluchoslepota není jen součtem hluchoty a slepoty, – je to postižžení takového stupně, žže způsobuje problémy s učením, chováním i komunikací a celkově ovlivňuje nejen pracovní schopnosti, ale i dušševní žživot postižženého. Článek Mgr. Ilony Ireinové se zabývá e vztahem handicapované mládeže a společnosti, tématem její doktorandské práce je výchova a vzdělávání hluchoslepých dětí u nás a v zahraničí.

Lormova abeceda

Česká modifikace německé úpravy původní Lorm Abecedy. Byla provedena českými hluchoslepými osobami při jejich společném setkání na psychorehabilitační akci organizované společností Lorm v červnu 1993. Ke komunikaci se používá dlaňová strana nejlépe levé ruky, prsty této ruky se drží poněkud napjaté a mírně roztažené. Podle potřeby je možno používat i dlaně pravé ruky. Mluvčí vyznačuje jednotlivá písma svým ukazováčkem dotykem do dlaně a na prsty ruky příjemce sdělovaných informací podle schématu, které je zobrazeno na webových stránkách sdružení LORM.

Daktylografika pomáhá komunikovat hluchoslepým

Připojí-li se ke stařecké nedoslýchavosti i zrakové potíže, život člověka je v mnoha ohledech negativně ovlivněn. O tom, co všechno hluchoslepota získaná v seniorském věku obnáší a jak lze s osobou s tímto duálním smyslovým postižením efektivně komunikovat, informuje rozhovor na serveru Žijeme naplno.cz s PhDr. Radkou Horákovou, Ph.D. z Katedry speciální pedagogiky z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Hluchoslepí mají vlastní abecedu, komunikují pomocí dotyků

Podle mezinárodní statistiky trpí hluchoslepotou více než 40 lidí na 100 tisíc obyvatel. Na ulici je poznáte podle charakteristické červenobílé hůlky. Od začátku devadesátých let u nás pomáhá lidem s tímto handicapem občanské sdružení LORM. Učí je především komunikaci a prostorové orientaci. Poskytuje ale i poradenství a organizuje pobytové i sportovní akce. Po celé České republice se stará o 170 klientů. Více reportáž Přemysla Šrámka na ČT 24.

Jak komunikovat s hluchoslepou osobou

Přesná pravidla pro kontakt a komunikaci s hluchoslepou osobou nejsou daná. Záleží především na rozsahu postižení každého hluchoslepého jedince, na jeho schopnostech, aktuálním zdravotním stavu a ochoty pomoci intaktní veřejnosti. Článek na webu sdružení LORM představuje obecná doporučení pro komunikaci s hluchoslepou osobou a zvlášť pak pro komunikaci ve zdravotnickém zařízení.

Taktilní znakový jazyk

Taktilní znakový jazyk je dotykovou variantou českého znakového jazyka, která je přizpůsobena komunikačním možnostem hluchoslepých osob. Taktilní znakový jazyk je založen na vzájemném kontaktu jedné nebo obou rukou komunikujících, přičemž hluchoslepý člověk přijímá informace pomocí aktivního odhmatávání jednotlivých znaků. Touto formou komunikace se dorozumívají především ti hluchoslepí, kteří si jako první osvojili znakový jazyk a pak, v důsledku zhoršujícího se zrakového vnímání, byli nuceni přejít k jeho dotekové podobě. Zatímco ve světě je taktilní znakový jazyk mezi hluchoslepými běžně používán, u nás jsou s ním hluchoslepí seznamováni až v rámci projektu Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé.

Komunikační systémy osob s hluchoslepotou

Článek na webu sdružení LORM popisuje způsoby komunikace s hluchoslepým člověkem v závislosti na stupni jeho postižení a dalších okolnostech. Patří k nim mluvená řeč, psaná forma, znakový jazyk, taktilní znakový jazyk, Lormova abeceda, Braillovo písmo, prstová abeceda, daktylotika do dlaně, TADOMA a odezírání.

Celkem 11 článků
články: [1-10] [11]

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku