Záblesk

ZÁBLESK je občanské sdružení založené z iniciativy rodičů dětí s hluchoslepotou v září 2001. Jeho cílem je zkvalitňovat péči o děti s kombinovaným postižením zraku a sluchu, prosazování práv a potřeb takto postižených dětí a zabezpečení důstojných životních podmínek v dospělém věku. Dalším cílem je maximální integrace dětí s hluchoslepotou do společnosti, organizace výchovně vzdělávacích akcí, programu a aktivit pro tyto děti a jejich rodiny. Snahou sdružení je vytvořit chráněné bydlení rodinného typu s asistencí pro 6 - 10 klientů.

VIA Sdružení hluchoslepých

Občanské sdružení VIA bylo založeno v roce 1999. Je svépomocnou iniciativou angažovaných hluchoslepých občanů, kteří hledají, prošlapávají a ukazují cesty, jak řešit problémy způsobované hluchoslepotou. Sdružení pořádá svépomocné pobytové rehabilitační kursy a setkávání. Vyvíjí poradenskou, osvětovou a informační činnost upozorňující na problematiku hluchoslepoty. Podporuje svépomocné aktivity, seberealizaci, emancipaci a rozvíjení identity hluchoslepých lidí. Prosazuje legislativní a organizační opatření ke zlepšení podmínek života hluchoslepých lidí. Prosazuje mezinárodní styky hluchoslepých lidí a mezinárodní spolupráci na poli hluchoslepoty.O své činnosti informuje na webových stránkách sdružení Okamžik.

Tyfloservis

Služby obecně prospěšné společnosti Tyfloservis jsou určeny všem lidem starším patnácti let, kteří mají výrazné potíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí. K dispozici jsou informace, pomůcky a systematický nácvik dovedností, které pomohou zvýšit samostatnost v každodenních činnostech. Mnohé z nich mohou využívat také hluchoslepí občané. Tyfloservis má střediska ve 13 krajských městech.

LORM - společnost pro hluchoslepé

Občanské sdrdužení  LORM sdružuje hluchoslepé osoby, jejich rodiny a ostatní příznivce, kteří se zajímají o problematiku hluchoslepých. Poskytuje pomoc a služby hluchoslepým všech věkových skupin i ostatním lidem, kteří jsou s hluchoslepými v kontaktu nebo se zajímají o tuto problematiku. Má poradenská centra v Praze, Liberci, Hradci Králové, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě.Vydává čtyřikrát ročně bulletin Doteky ve zvetšeném černostisku, v Braillově písmu, jako zvukovou nahrávku na kazetách a v elektronické podobě na svých webových stránkách. Zde také pravidelně informuje o akcích pořádaných pro hluchoslepé, zveřejňuje výsledky soutěží a vede fotogalerii

Klub přátel červenobílé hole

Klub je aktivní v Brně, Liberci, Ostravě a Praze. Nabízí služby jako doprovod a objednání u foniatrů, tlumočení do znakového jazyka (v Praze a Ostravě), předčítání, osobní přátelskou návštěvu, právní poradnu ze sociální oblasti, poradenství ohledně kompenzačních pomůcek. Na svých stránkách informuje o svých aktivitách, o problematice hluchoslepoty a archivuje zde také interní občasník Paprsek ze tmy (ve formátu doc a pdf). Dává o sobě vědět také na facebooku.

Okamžik

Pražské občanské sdružení Okamžik poskytuje služby lidem se zrakovým postižením. Zajišťuje mj. osobní asistenci a průvodcovskou službu pro nevidomé, provozuje poradnu pro otázky samostatného života nevidomých. Zabývá se i problematikou hluchoslepých osob.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku