Helpnet / INSPO / INSPO 2011 / Textové prezentace

V této sekci jsou jednotlivé příspěvky, jak byly zveřejněny ve sborníku konference INSPO 2011.

Zdeněk Bajtl: Knihovna digitálních dokumentů

Knihovna digitálních dokumentů je služba určená pro zrakově postižené. Díky ní mohou nevidomí i slabozrací lidé získat přístup k velkému množství knih a časopisů rozmanitých žánrů, a to jak oddechové, tak i naučné a odborné literatury. Přes webové rozhraní Knihovny si tak k sobě domů mohou „stáhnout“ a pak hned i číst vybranou knihu či časopis, ke kterým by se běžným způsobem (v knihkupectví či novinovém stánku) nedostali – nebyly by pro ně v této tištěné formě totiž přístupné.

Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, Jan Bažant: Praktické ukázky řešení přístupnosti na KDD.cz

K tomu, aby Knihovnu digitálních dokumentů mohli bez problémů používat i lidé s těžkým postižením zraku, je bezpodmínečně nutné zajistit její bezproblémovou přístupnost a použitelnost. Nové webové rozhraní knihovny je navrženo s maximálním ohledem právě na přístupnost a použitelnost pro tuto skupinu uživatelů a obsahuje celou řadu funkcí, které její používání výrazně usnadňují. V příspěvku si představíme aspoň některé z nich.

Jaroslav Čech, iCORD: Virtuální kancelář - FAQ (často kladené otázky)

Příspěvek představuje virtuální kanceláře a jejich možné využití na příkladu často kladených otázek. Po přečtení článku budou čtenáři seznámeni s tím, co vše je možné díky virtuální kanceláři zařídit online, jak v ní pracovat a jak ji využít pro osoby se specifickými potřebami.

Jan Šnyrych, Spektra: Knihomol - software pro alternativní přístup ke knihovně digitálních dokumentů

Knihomol je aplikace, která zrakově postiženým čtenářům nabízí velmi snadný a rychlý přístup ke knihám a časopisům z Knihovny digitálních dokumentů SONS. Aplikace nemá tak široké možnosti jako webové rozhraní knihovny, její obsluha je ale snazší, rychlejší a čtení textů komfortnější. Proto může Knihomol knihovně přinést nové uživatele a těm stávajícím nabídnout jednodušší obsluhu.

Michal Jungmann, Galop: Projekt Beletrik - zpřístupnění digitálních knihoven pro zrakově postižené uživatele prostřednictvím mobilních telefonů

Cílem projektu Beletrik je zpřístupnit služby digitálních knihoven pro zrakově postižené širšímu okruhu potenciálních uživatelů z řad nevidomých a slabozrakých prostřednictvím mobilních telefonů s hlasovým výstupem. Motto projektu zní „Digitální knihy jednoduše do kapsy“ a důraz na jednoduchost obsluhy a praktické používání jsou proto jeho hlavními rysy.

Petr PEŇÁZ, Ilja RAJDOVÁ, Alexandr ZVONEK, Masarykova univerzita: Signon - kurzy angličtiny online pro neslyšící evropské začátečníky a pokročilé

Příspěvek si klade za cíl představit online kurz angličtiny pro neslyšící začátečníky SignOnOne, který vznikl v roce 2010 jako výstup mezinárodního projektu. Tento kurz využívá bilingvální přístup k výce jazyka, což v kontextu jazykové výuky neslyšících znamená, že překlad textů a veškerý výklad gramatiky existuje pouze v národních znakových jazycích partnerských zemí a neopírá se tedy o znalost žádného dalšího mluveného jazyka. V úvodní části příspěvku jsou shrnuta teoretická východiska, která vedla ke vzniku kurzu v dané podobě, hlavní část se pak zaměřuje na popis fungování jednotlivých částí kurzu.

Eva Hajdušková: Techsoup Česká republika - dostupný software pro neziskové organizace

Nadace Charty 77 a Nadace VIA se staly koncem roku 2010 českými partnery mezinárodní neziskové organizace TechSoup Global se sídlem v San Franciscu. Mezinárodní organizace TechSoup Global byla založena v roce 1987 a zaměřuje se na budování technologických kapacit neziskových organizací. Jejím posláním je umožnit každé neziskové organizaci na celém světě přístup k technologiím a znalostem, které jí umožní zcela využívat svého potenciálu. Hlavním finančním dárcem i největším softwarovým dárcovským partnerem je společnost Microsoft. Vedle Microsoftu je dnes do sítě TechSoup Global zapojeno dalších 43 partnerů jako je SAP, Cisco, Adobe či Symantec. V České republice je v tuto chvíli k dispozici dostupný software od společností Microsoft, SAP a Giftworks.

Michal Rada, Iniciativa Informatika pro občany: Přístupnost dokumentů - praktické postřehy

Přístupnost dokumentů je téma známé zejména v posledních dvou letech. S postupující elektronizací veřejné správy a s narůstajícím počtem elektronických dokumentů zcela zásadního významu roste i potřeba řešit jejich obecnou přístupnost. Máme datové schránky - dnes již přístupný kanál komunikace všech občanů (tedy i těch se zdravotním postižením) se státem. K čemu by nám ovšem celá modernizace veřejné správy byla, kdybychom se nedokázali vypořádat s oprávněnými potřebami jejích klientů?

Roman Herink, Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje: Motivační efekt sociálních sítí

Fenomén postavení osob s postižením v současné společnosti je významně ovlivňován stupněm motivace k aktivnímu životnímu stylu. Příspěvek je věnován posouzení motivačního potenciálu zapojení osob s postižením do internetových sociálních sítí.

Jakub Kanis, Marek Hrúz, Pavel Campr, Západočeská univerzita v Plzni: Metodika pro automatizovanou tvorbu slovníku znakového jazyka

Tento článek je věnován popisu metodiky, jejímž cílem je zrychlit a zjednodušit tvorbu slovníků znakového jazyka. Tato metodika je založena na využití pokročilých metod zpracování digitalizovaného obrazu. Ty umožňují například automatickou detekci hranic jednotlivých znaků ve video nahrávce obsahující posloupnost znaků a dále také automatickou kategorizaci znaků na základě jejich automaticky rozpoznaných atributů.

Jindřich Matoušek, Západočeská univerzita Plzeň: ARET – Automatické čtení učebních pomůcek pro zrakově postižené studenty

Příspěvek popisuje současný stav projektu „Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty“. V rámci projektu jsou vytvářeny automaticky čtené učební pomůcky s cílem inovovat a rozvíjet výuku a rozšířit možnosti vlastní domácí přípravy zrakově postižených dětí. K automatickému čtení se využívá technologie syntézy řeči z textu (text-to-speech, TTS).

Alena Užachovová, Telefónica O2 Czech Republic: Hovor pro neslyšící

Hovor pro neslyšící představuje unikátní asistenční službu, která pomáhá lidem se specifickými potřebami (např. senioři, neslyšící či sluchově postižení) komunikovat prostřednictvím telefonu se slyšícími osobami. Jedná se o nepřetržitou linku, která je provozována již od roku 1997 a od února 2010 ji Telefónica O2 poskytuje neslyšícím zdarma na číslech bezplatných zelených linek. V roce 2010 obsloužila tato linka přes dvanáct tisíc požadavků.

Marie Horáková, APPN: Tlumočnická služba online - nonstop

APPN, o.s. (Agentura pro neslyšící) provozuje od roku 2008 tlumočnickou službu online, od prosince 2010 v nepřetržitém provozu. Zájem o ni stále roste, využívají ji neslyšící i slyšící uživatelé.

Ivan Poláček, Unie neslyšících Brno: Telekomunikační centrum neslyšících

Telekomunikační centrum neslyšících je zcela nová, vysoce technicky sofistikovaná služba pro osoby se sluchovým postižením, která kombinuje propojení všech momentálně dostupných komunikačních kanálů (mobilní telefony, telefonní pevné linky, faxy, internetovou telefonii, psací telefony, on-line tlumočení do znakového jazyka, atd. ) s asistenční činností slyšících, speciálně vyškolených operátorů – komunikačních asistentů.

Ondřej Sedláček, Newton Technologies: První zkušenosti s NEWTON Dictate Mobile pro sluchově postižené

Česká unie neslyšících (ČUN) soustavně usiluje o zmírnění překážek bránících sluchově postiženým lidem v běžné komunikaci. Z druhu postižení vyplývá, že osoby se sluchovým postižením jsou nejzranitelnější při kontaktu s lidmi, kteří neovládají jejich způsob komunikace. Napomoci by tomu mohl nový projekt ČUN a firmy NEWTON Technologies, v jehož rámci v současné době pět dobrovolníků testuje softwarový přepis mluvené řeči do textu. Shrnutí prvních zkušeností s automatickým přepisem řeči prostřednictvím mobilního telefonu je obsahem následujícího příspěvku.

Lenka Kohoutová, Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením: Projekt Neseď a jdi si hledat práci

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve spolupráci s LMC s.r.o. realizují projekt Neseď a jdi si hledat práci, jehož výstupem je virtuální prostor na webových stránkách www.prace.cz, a to v podsekci „Nabídky pro OZP“.

Martin Novák, Česká unie neslyšících: eScribe - online přepisovací centrum II

Zatímco tým z ČVUT se zaměřil na řešení technického zázemí pro simultánní přepis mluvené řeči, České unii neslyšících umožnil projekt eScribe II od února 2010 vyškolit další přepisovatele a zajistit přepisy na 125 akcích nejrůznějšího druhu, včetně 13 soudních jednání. V srpnu 2010 bylo zaregistrováno Centrum zprostředkování simultánního přepisu ČUN jako poskytovatel sociální služby přepisu, Ministerstvo práce a sociálních věcí mu však na rok 2011 neposkytlo ani korunu dotace. Proto nyní CZSP hledá alternativní zdroje a zatím může zajišťovat simultánní přepis pouze na akcích, jejichž pořadatel přepis uhradí.

Jan Zelenka, ČVUT: eScribe - online přepisovací centrum I

Projekt eScribe je společnou aktivitou výzkumného vývojového centra RDC ČVUT a České unie neslyšících a zabývá se zpřístupněním asistivních hlasových služeb (rozpoznávání a okamžitá transkripce řeči do textu, zprostředkování textové a grafické informace hlasem aj.) široké komunitě uživatelů se zdravotním postižením pomocí moderních komunikačních technologií. Cílem je navrhnout architekturu a vytvořit prototyp univerzální webové služby, použitelné přes různorodé běžné mobilní terminály, zpřístupňující tyto asistivní hlasové služby hendikepovaným uživatelům kdykoli a kdekoli. Projekt se ve své první fázi zaměřil na standardní řešení na základě architektury klient-server a převodu řeči do textu za pomoci speciálně vyškolených přepisovatelů.

Milan Gazdík, Česká televize: Nové přístupové služby digitální televize

Broadcasteři, zejména ze sektoru veřejné služby, hledají možnosti poskytování přitažlivějších a dokonalejších služeb. Zcela zákonité místo má v těchto aktivitách snaha zpřístupnit různé formy televizního vysílání i osobám se specifickými potřebami. Přednáška představí jednak ty formy, kterým poskytuje možnost uplatnění teprve proces digitalizace, a upozorní na konkrétní kroky, které v reálném časovém horizontu nabídne Česká televize.

Filip Molčan: Czechgeeks - příležitost pro handicapované

Česká republika je jedním z hlavních hráčů v oblasti vývoje aplikací a poskytování služeb v oblasti informačních a telekomunikačních technologií. Je tu místo i pro handicapované? Mohou v České republice sami handicapovaní zrealizovat své velké plány a sny?

Jakub Kopecký: Nové trendy e-Health

Současný stav stárnoucí populace s rostoucími požadavky na kvalitu a dostupnost zdravotních a sociálních služeb lze řešit nasazením moderních technologií z oblasti eHealth, tedy elektronického zdravotnictví. Telefónica O2 nabízí širokou škálu od řešení postavených na ICT pro centrální instituce a zdravotnická zařízení, až po péči o jednotlivé pacienty v domácím prostředí nebo o seniory a zdravotně postižené. Technologie jsou již k dispozici, akcentují mobilitu uživatelů, efektivnost péče o jednotlivého pacienta či hospodárné fungování nemocnic a státních institucí.

Boris Dvořáček a kol.: Nová koncepce e-Handicap

Příspěvek představuje nový koncept podpory osob se zdravotním postižením a starších lidí v prostředí domova, který se snaží péči usnadnit především tím, že zvyšuje samostatnost klientů.

Marcela Fejtová: Sledování očních pohybů pro diagnostiku dyslexie

Pro diagnostiku a terapii dyslexie je možné s výhodou využít zařízení pro měření očních pohybů, které vychází ze systému I4Control®. Původně byl vyvinut jako kompenzační pomůcka pro motoricky handicapované uživatele k ovládání osobního počítače.

Jiří Tužil, Masarykova univerzita: Bezdrátový systém pro přenos synchronního zápisu v reálném čase (speech-to-text reporting) určeného pro větší skupinu uživatelů se sluchovým postižením nejen v podmínkách vysoké školy

Jednou z technických služeb, které Masarykova univerzita poskytuje pro svých více než 100 studentů se sluchovým postižením, je vizualizace mluvené řeči prostřednictvím synchronního zápisu (speech-to-text reporting). S rostoucím počtem studentů, kteří jsou závislí na tomto typu služby a kteří navštěvují tytéž výukové hodiny současně, hledalo naše pracoviště vyhovující způsob, jak v případě skupin se třemi a více studenty zajistit, aby byl textový zápis pohodlně sledovatelný všemi účastníky. Dočasné způsoby řešení, které Masarykova univerzita aplikovala dříve, byly založeny na duplikování obrazového výstupu zapisovatelova počítače, ale žádný z nich nesplňoval požadavky a očekávání studentů, ani zapisovatelů. Z těchto důvodů Masarykova univerzita vyvinula svůj vlastní systém pro bezdrátový přenos synchronního zápisu v reálném čase (Polygraf), který tento příspěvek popisuje. Systém prostřednictvím bezdrátové sítě průběžně odesílá textový zápis pořizovaný zapisovatelem na libovolný počet příručních displejů, které jsou k dispozici uživatelům textového zápisu.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku