Jitka Donátová, Vision: Zaměstnávání zdravotně postižených s důrazem na zrakový handicap


Příspěvek shrnuje zkušenosti občanského sdružení Vision, které má 83 zaměstnanců, z toho 90 procent se zrakovým postižením.
Celá prezentace v PDF je v příloze.
Komentáře k článku
:
:
:
SRRBY:
Celkem 36 příspěvků
zprávy: [1-20] [21-36]
Datum: 29.4.2013 18:39:01
Dobrý den, chci se zeptat někoho, kdo by byl informovanější než já, jestli nějak pokračuje snaha bývalých zaměstnanců Vision o získání nevyplacených dlužných mezd? Našla jsem na internetu stránku s diskuzí, kde se bývalí zaměsnanci domlouvali na podání žaloby, ale celá věc mi přijde nedořešená a zdá se, jako kdyby všichni rezignovali. Bohužel nemám na mnoho bývalých kolegů kontakt, tak nevím, jak to teď vypadá. Sama uvažuji nad dalším postupem, ale bez právníka, na kterého bohužel nemám, se sama jen těžko orientuji v tom, jaké další kroky by bylo ještě možné podniknout. Pokud někdo víte něco bližšího, nebo jste ještě nerezignovali na snahu získat nevyplacené mzdy, kontaktujte mě, prosím, na uvedeném e-mailu. Opravdu už by to chtělo podniknout nějakou akci a čím víc nás bude, tím lépe. Zdravím!
Datum: 28.8.2012 15:44:22
Dámy a pánové, pokud znáte milou a přátelskou paní ředitelku Jitku Donátovou, tak zcela určitě se u ní nenechávejte zaměstnat, protože k dnešnímu dni nám bývalým zaměstnancům nezaplatila dlužné mzdy. Ačkoliv jsme uposlechli jejích nářků, stále jsme jí věřili, takže jsme se ani nepřihlásili o ty pohledávky k ÚP. Paní ředitelka nám slibovala, že prodala barák, že do konce června určitě, pak že do konce srpna určitě budou penízky...a nic. Máme kulové prt. TAKŽE pí. Donátová je zcela určitě milá osoba, ale značně nedůvěryhodná osoba. Moc mě mrzí, že jsem věřila někomu, kdo si z postižených lidí udělal jen byznys...
Datum: 29.5.2012 10:39:26
Vážení. Podívejte se do insolvenčního rejstříku na stav insolvenčního řízení VISION o.s. https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAAsAAIDlsAB0 To sice bylo odmítnuo ale ve lhůtě se podařilo několika bývalým zaměstnancům VISION o.s. úspěšně podat žádost o uspokojení svých mzdových nároků na Úřad práce. Vím o dvou dalších jenž již mají doma tři výplaty a postupně je v insolvenčním rejstříku uvidíte, To, že jste si pod vlivem dopisů paní ředitelky nechali utéct lhůty pro podání je vaše volba. Dost se divím, že stát se nechá zatěžovat nároky věřitelů ač o.s. evidentně v úpadku insolvenční řízení nevyhlásilo. A podívejte se, zda náhodou nemáte starší e-mail paní ředitelky ve kterém slibuje vyhlášení insolvenčního řízení. Nyní se již zřejmě budete muset domáhat svých nevyplacených mezd soudní cestou. Například pro porušení zákona o insolvenci § 98 a 99, mnou již níže zmiňované.
Datum: 6.5.2012 10:14:51
Podle mne je VISION o.s. již daleko za hranicí své preambule neboť : Vision, o. s. vzniklo jako sdružení nevidomých a slabozrakých a jejich sympatizantů v září 2010. Cílem a posláním sdružení je všemi dostupnými formami přispívat k vytváření podmínek pro plnohodnotné začleňování zrakově postižených osob do společnosti, zejména napomáhat překonávání bariér, vyplývajících ze zrakového handicapu, odstraňování informačního deficitu zrakově postižených osob a všemožně vytvářet podmínky pro zvyšování zaměstnanosti zrakově postižených a aktivně vytvářet pracovní místa. - Tedy myslím to ODSTRAŇOVÁNÍ INFORMAČNÍHO DEFICITU. - Domnívám se totiž, že se VISION o.s. na budovaní informačního deficitu, co se týká vyplácení mezd a možností OZP v tomto směru, aktivně podílí.
Datum: 5.5.2012 10:42:57
Zastávám i nadále názor, že statutární orgán VISION o.s. byl povinen podat žádost o insolvenci u soudu, neboť v insolvenci pro nevyplácení byl. To, že tak neučinil zabránilo bývalým zaměstnancům OZP podat žádost na ÚP o uspokojení mzdových nároků. To se povedlo jen několika lidem a i když pan Bureš podal insolvenční návrh ne zcela správným způsobem tuto možnost ostatním umožnil. Tato možnost je totiž také časově omezena. Nejde podle mne jen o to něco vybudovat ale také o to unést zodpovědnost. Ukazuje se také, že bývalý zaměstnanci nemají zrovna vysoké právní povědomí a dost snadno se nechají manipulovat e-maily. Ty nemají hlavičku ani razítko zaměstnavatele.
Datum: 24.4.2012 19:19:03
Dobrý den, upřímně mě mrzí, jak to s Visionem dopadlo. Sice jsem tam nepracovala, ale vím, že pro mnohé to byla jediná příležitost, jak si něco vydělat a hlavně se cítit užitečný. Bohužel najít zaměstnání je pro zdravotně postižené mnohdy velmi složité. V současné době se podílím na tvorbě projektu, jehož cílem je zapojit osoby s těžkým zrakovým postižením na trh práce. Byla by vytvořena nová pracovní místa v oblasti digitalizace knih. Zároveň by bylo možné využít různé vzdělávací programy, které by byly zájemcům z projektu plně hrazeny. Pokud máte zájem se do projektu zapojit, kontaktujte mě prosím mailem. Pošlu vám krátký dotazník, který poslouží nejen k určité evidenci zájemců, ale i ke zjištění, o jaké aktivity byste měli v rámci projektu zájem. V případě úzpěšnosti projektu vás pak na základě vyplněného dotazníku kontaktujeme. Z tohoto důvodu je důležité ho vyplnit. Kontaktovat mě můžete na e-mailové adrese l.hanusova@quick.cz a nebo na telefonním čísle 777869063. Předem děkuji za spolupráci.
Datum: 24.4.2012 10:04:00
Lidi, nechte paní Donátovou pracovat, čím více jí budete situaci ztěžovat, tím déle budete nakonec čekat.
Datum: 24.3.2012 19:19:58
Citace s insolvenčního zákona § 98 (1) Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. Tuto povinnost má i tehdy, byl-li pravomocně zastaven výkon rozhodnutí prodejem jeho podniku nebo exekuce podle zvláštního právního předpisu 4) proto, že cena majetku náležejícího k podniku nepřevyšuje výši závazků náležejících k podniku; to neplatí, má-li dlužník ještě jiný podnik. (2) Povinnost podle odstavce 1 mají i zákonní zástupci dlužníka a jeho statutární orgán a likvidátor dlužníka, který je právnickou osobou v likvidaci. Je-li těchto osob více a jsou-li oprávněny jednat jménem dlužníka samostatně, má tuto povinnost každá z nich. Insolvenční návrh podávají jménem dlužníka. (3) Povinnost podat insolvenční návrh podle odstavců 1 a 2 není splněna, bylo-li řízení o insolvenčním návrhu vinou navrhovatele zastaveno nebo byl-li jeho insolvenční návrh odmítnut. § 99 (1) Osoba, která v rozporu s ustanovením § 98 nepodala insolvenční návrh, odpovídá věřiteli za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobí porušením této povinnosti. (2) Škoda nebo jiná újma podle odstavce 1 spočívá v rozdílu mezi v insolvenčním řízení zjištěnou výší pohledávky přihlášené věřitelem k uspokojení a částkou, kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení této pohledávky obdržel. (3) Osoba uvedená v odstavci 1 se odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu podle odstavce 2 zprostí, jen prokáže-li, že porušení povinnosti podat insolvenční návrh nemělo vliv na rozsah částky určené k uspokojení pohledávky přihlášené věřitelem v insolvenčním řízení, nebo že tuto povinnost nesplnila vzhledem ke skutečnostem, které nastaly nezávisle na její vůli a které nemohla odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní spravedlivě požadovat. Je na Vás jaký postup zvolíte.
Datum: 22.3.2012 15:37:50
Vision o.s. je v insolvenčním řízení. Není však podle mnou zatím zjištěných skutečností pravdou, že by toto řízení vyhlásila ředitelka o.s. paní Donátová. https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAAqAAGy65ACG Případ byl postoupen jinému insolvenčnímu soudu. Snažím se pomoci. Momentálně Vám asi paní ředitelka o.s. Vision toho času v úpadku nebude e-mailem chtít odpovídat na to, kam a pod jakou spisovou značnou byl případ přesunut. Připojte se k insolvenčnímu řízení. Podle mne bylo insolvenční řízení vyhlášeno poměrně pozdě. Paní ředitelka nabyla schopna dodržet požadavky §78 zákona o zaměstnanosti aby mohla čerpat příspěvek na celkové mzdové náklady zaměstnavatele OZP. Tento příspěvek předpokládá jak bezdlužnost tak výplaty mezd v dohodnutém termínu a nikoliv zpětně až po čerpání příspěvku. Snad se mi alespoň některým z vás podaří objasnit jak to dle zákona funguje. Pokud máte pochybnosti obraťte se na právníky NRZP. Je otázkou kterou nemohu, neznaje účetnictví o.s. ani mzdové účetnictví o.s. ( právnická osoba ), posoudit je to zda ta práce dávala nějaký ekonomický smysl a nebyla postavena pouze na čerpání příspěvků ale také na nějakých tržbách za služby. To navíc vyžaduje novela zákona o zaměstnanosti a prováděcí vyhláška 390/2011 SB. - Opožděné vyplácení mezd není přípustné a je samo o sobě správním deliktem a důvodem právě k nevyplacení příspěvku na na mzdové náklady zaměstnavatelům OZP. Těmi okolnostmi tedy byla jednak nezvládnutá ekonomika a hlavně to, že toto občanské sdružení nedokázalo naplnit podmínky zákona o zaměstnanosti jenž byly rozhodující pro přiznání příspěvku dle zákona o zaměst. § 78 !!!
Datum: 9.3.2012 13:23:45
Paní Jiřino, myslím, že vám na vaši otázku dokážu opovědět i já. Vision.os, kde jste pracovala, byl okolnostmi přinucen propustit své zaměstnance, takže v současné době nemůže tuto práci vykonávat nikdo - tudíž zřejmě ani vy. Pozorně si přečtěte starší komentáře na této stránce. Ale souhlasím s vámi, ta práce byla opravdu zajímavá.
Datum: 9.3.2012 7:33:58
Dobrý den; před rokem jsem u vás zkoušela měsíc pracovat při úpravě knih. Nyní, myslím, že jsem o kousek zkušenější a chtěla bych opět zkusit tuto pro mne zajímavou práci. Je to možné? Děkuji, Jiřina Musilová
Datum: 8.3.2012 15:55:41
Dobrý den, také sem pracoval ve Visionu a byl sem tam spokojený a se všema jsem vycházel a plnil jsem co jsem měl a tudíš neměl s nikým problémy. Jen nechápu tyto lidi co se snaží i nadále pomlouvat Vision, ale nic konkrétního a ověřeného nemají tak jen plácají a myslí, že se nato ostatní chytnou. To, že Vision takhle dopadl je z důvodu, že někteří jedinci si myslí, když mě tam nechtějí trpět tak zatopím všem, protože já sem někdo a další poté ze sebe bude dělat nevinou blbou husičku... No snad sou dostatečně uspokojeni a hrdi...
Datum: 4.3.2012 10:18:05
Dobrý den. I já musím potvrdit, že jsem, stejně jako ostatní poctivě odevzdávající svou práci, neměl se zaměstnavatelem žádné problémy. Jen tupí, nebo vyčůraní nemakačenkové, kteří byli možná zvyklí z jiných organizací odevzdávat odfláknutou práci bez postihu, mohli provést to, co provedli a rozbořit něco, co fungovalo. Připravili spoustu lidí o práci a možná je jim teď blaze na duši... ale všeho dočasu! I Lomikar se dočkal svého...
Datum: 29.2.2012 13:48:01
Najít vhodnou práci je dnes obtížné pro zdravého člověka a kdo má nějaký handicap, ten má šanci skutečně minimální. Paní Donátová dokázala zajistit ideální práci mnoha desítkám nevidomých, pro něž má práce hlubší význam než pouze finanční. Díky jí za to! Já nevidomá nejsem, pracovala jsem pro Vision o. s. jako korektorka a mohu říct, že i já jsem stejně jako většina ostatních prožívala pocity naplnění a hřálo mě vědomí, že dělám něco užitečného. Byla jsem nadšená a vděčná za pohodovou práci, která mě bavila a ani jsem nepotřebovala navštěvovat místní knihovnu. Příjem nebyl nijak vysoký, ale jako přivýdělek k invalidnímu důchodu dostačující a byla to maximální možná částka, poctivě vyplácená s občasným mírným zpožděním vinou zpožděné platby ÚP. Bohužel se našli mezi námi takoví, kteří svou hloupostí a zlým jazykem připravili všechny o práci. Ano, a navíc se zde do puntíku vyplnilo přísloví „Za dobrotu na žebrotu“ - právě tak to bylo s nejmenovanou skenovačkou. „Boží mlýny melou pomalu, ale jistě“, a tak dotyčným bývalým kolegům bude jistě časem oplaceno stejně jako těm, které Vision zajímal či zajímá jako objekt neoprávněné kritiky. Pořád věřím, že jednoho dne opět začneme pracovat…
Datum: 28.2.2012 13:57:30
To Jfrid: to vám můžu říct úplně přesně, těm, kdo nedostali výplaty dykoun radí, jak je urgovat na úřadu práce.
Datum: 28.2.2012 13:19:49
Zdravím. Pořád se snažím dovědět se, kdo stojí za přezdívkami nevidividi či ludvik . Pokud jsou jejich nactiutrhačné příspěvky podložené a pravdivé, nechápu proč je nezveřejní pod svým jménem. Jediným vysvětlením je, že jsou to pouhé lži a pomluvy... Mám dojem, že si pan ludvik nevidi "vidi" ani na špičku svého nosu. Dále nechápu, proč bych měl sdělovat nějakému dykounovi, zda mi Vision dluží peníze... Jiří Frýd
Datum: 28.2.2012 13:16:29
Zdravím. Pořád se snažím dovědět se, kdo stojí za přezdívkami nevidividi či ludvik . Pokud jsou jejich nactiutrhačné příspěvky podložené a pravdivé, nechápu proč je nezveřejní pod svým jménem. Jediným vysvětlením je, že jsou to pouhé lži a pomluvy... Mám dojem, že si pan ludvik nevidi "vidi" ani na špičku svého nosu. Dále nechápu, proč bych měl sdělovat nějakému dykounovi, zda mi Vision dluží peníze...
Datum: 28.2.2012 12:56:34
Milí přátelé, já i s manželem jsme od narození sluchově postižení, ale co nám Osud nenadělil na "uších", to nám vynahradil na zraku a postřehu. Jak já, tak i můj manžel jsme pracovali jako korektoři textu pro Vision o. s., a práce nás bavila i uspokojovala naši touhu po čtení a zároveň jsme měli krásný pocit, že my hlušouni, můžeme pomoct nevidomým...a vzájemně si tak v rámci svých handicapů pomoct. Práce to byla velmi záslužná, protože málokdo z nepřejících osob si neuvědomí, že zdravotně postižené osoby jsou v reálném životě OPRAVDU ZNEVÝHODNĚNÉ - většinou mívají malé platy nebo si musí ke svým PID přivydělávat ještě jiným způsobem, aby mohli pokrýt své základní potřeby a tady je jádro pudla - jak si přivydělat? Jakým způsobem? Když dnešní společnost vůbec nevytváří vhodná pracovní místa pro zdravé, natož pro postižené osoby. Do doby, než nastaly problémy s výplatou mezd, což bylo způsobeno lidskou závistí, která došla tak daleko, že podala udání a tím spustila řetězec událostí, které zablokovaly tak výbornou firmu Vision o. s., která opravdu mzdy vždy včas vyplácela a poskytovala zajímavou práci a s tím spojený přivýdělek, který nás hladil na dušičkách za dobře odvedenou práci... Držíme palce Visionu o. s. a končíme známým pořekadlem: "Kdo seje vítr, sklízí bouři..."
Datum: 27.2.2012 20:50:05
Nejsem a nebyl jsem zaměstnancem Vision O.S., ale sympatizuji s ním a s jeho čestnými pracovníky! Vím, že je to nyní pro paní Donátovou opravdu složitá situace, ale na jejím místě bych se určitě snažil pomoci těm, kteří si to zaslouží. A ti, co tuto skvělou a kvalitní firmu potopili, ať se potopí s ní. Protože pomáhat jim by znamenalo jít s dobou, ve které vyhrávají šmejdi a podvodníci a poctiví lidé jdou akorát tak... no nebudu sprostej. :( Držím vám, paní Donátová, palce!!!
Datum: 27.2.2012 16:23:07
Zdravím. A navíc si myslím, že by tito pomlouvači měli uvádět zdroje, odkud to tedy mají? Já paní Donátové věřím a myslím si, že nic zlého neudělala. Jen se snažila pro lidi kteří můžou tak málo, sama něco udělat. Věřím, že lidé, kteří tak hrubě podkopali úsilí všech a i přes to, že jsme dostávali pravidelné informace a každý měl možnost se spojit buď s paní Donátovou nebo s vedoucí obs. úseku, přesto šli proti všem. Je mi z toho do řvaní, protože o pláči se už asi ani nedá mluvit.
další strany [1-20] [21-36]

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku