Deep work: Prospěšnost osob tělesně postižených v aktivní politice zaměstnanosti

Adéla Kolouchová z Chráněných ICT pracovišť Deep informovala o projektu, ve kterém sami handicapovaní pomáhají lidem s postižením.

Ing. Adéla Kolouchová, Chráněná ICT pracoviště Deep
partneři projektu
ČSKI, zastoupená Prof. RNDr. Olgou Štěpánkovou CSc.,předsedkyní ČSKI
ÚSP Habrovany, zastoupený Ing. Marcelem Funderákem, ředitelem ústavu
 
Dokázat nejen zdravým lidem, co je v silách handicapovaných osob, ale také že lze realizovat mnoho prospěšného bez dotovaných projektů. To byl podnět pro vznik Chráněných ICT pracovišť Deep v době, kdy jsme čekali, zda bude schválen projekt, který byl koncipován jako pomoc integrovaných handicapovaných lidí lidem, kteří svůj handicap získali úrazem.
 
Víme, že je nutné bourat bariéry finančními dotacemi na pomůcky a potřeby, které jsou nezbytné pro důstojný život s handicapem. Handicapovaní lidé však mohou, tak jako každý jiný člověk, pomáhat postiženějším, potřebnějším. Zvolili jsme, mimo jiné, pomoc v oblasti, která je pro mnohé tvrdým oříškem. Oblast aktivní politiky zaměstnanosti, uplatnitelnost na trhu práce.
 
Svým způsobem by někdo mohl brát tuto iniciativu jako výsměch. V čem by mohli být handi lektoři přínosem? Jak by mohli handicapovaní lidé školit a vzdělávat lépe než zdraví lektoři v klasických vzdělávacích střediscích? Vysvětlení je jednoduché, každý z handicapovaných si prošel více či méně sociální izolací, beznadějí a pracovní diskriminací na trhu práce. Tyto stavy jsou srovnatelné se stavy zdravých, těžce uplatnitelných občanů na trhu práce, kteří jsou např. diskriminováni jen věkem.
 
Známe tedy velmi dobře stavy našich dlouhodobě nezaměstnaných klientů a ještě více ty, kteří mají zdravotní omezení. Máme čas i trpělivost. Máme možnost pracovat z domu. Jsme schopni a hlavně ochotni, po skončení klasické výuky, dále školit a komunikovat s klienty. Individuálně doškolujeme v prostředí Internetu. Právě díky informačním a komunikačním technologiím  a zejména přímou intervencí osob  z Chráněných ICT pracovišť Deep lépe motivujeme a pomáháme osobám, které jsou těžce uplatnitelné na trhu práce, zejména osobám dlouhodobě nezaměstnaným, osobám se zdravotním omezením nebo osobám v předdůchodovém věku.
 
Vyzkoušeli jsme si školení široké veřejnosti, školili jsme volené představitele obcí, úředníky, maminky na mateřské dovolené, tělesně handicapované osoby, včetně osob s kombinovaným postižením. Školili jsme v různých prostředích. Na úřadech, v ústavech  i na rekondičních pobytech.
 
Předložili jsme s dobrými partnery (ČSKI a ÚSP Habrovany PO) projekt „Deep work“, který byl postaven na vyzkoušených postupech mobilního školení a doškolování v prostředí Internetu. Projekt využívá veškeré získané schopnosti a dovednosti v oblasti vzdělávání  a práce s handicapovanými lidmi. Základním principem projektu je pomáhejme nejen sami sobě, ale i druhým. Dvouletý celorepublikový projekt Chráněných ICT pracovišť Deep „Deep work“ byl schválen a je spolufinancovaný EU a státním rozpočten ČR.
 
Projekt „Deep work“ r.č. CZ.04.1.03/2.1.25.2./2332 z OP RLZ, číslo priority 2. patří do projektů Sociální integrace a rovnost příležitostí číslo opatření, 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.
Projekt je specifický již tím, že realizační tým 12 osob je tvořen 9 osobami se  ZTP a ZTP/P. Realizační tým byl více než rok připravován a školen na náklady Chráněných ICT pracovišť Deep. Dalším specifikem je prostředí, ve kterém jsou klienti školeni. Jsou to bývalé ústavy, dnes již domovy postižených obyvatel. Školení obyvatel současně s klienty z ÚP, ale  i neevidovanými dlouhodobě nezaměstnanými klienty je přínosné pro všechny zúčastněné. Prostředí a zejména životní styl obyvatel bývalých ústavů je pro lidi z „venku“, naše klienty, velkou neznámou. Pro obyvatele domovů jsou aktivity projektu nejen příležitostí zvýšit si kvalifikaci přímo v místě bydliště, ale i dobrým zpestřením a zábavou.
 
Motivační působení a význam pro plnohodnotnou sociální i pracovní integraci je pro nás překvapivý. Obyvatelé a účastníci z prvního 5měsíčního rekvalifikačního kurzu z Habrovanského zámku se navštěvují i mimo aktivity projektu. Z 11 dlouhodobě nezaměstnaných klientů získali 4 zaměstnání a do ukončení kurzu předpokládáme, že ještě 2 klienti práci získají.
 
V projektu je nezvyklá i délka rekvalifikačního kurzu. Kurz je 5měsíční a účastníci mají možnost získat dvě rekvalifikační osvědčení, jedno s mezinárodní a druhé s celorepublikovou platností. Navrhli jsme dlouhodobý kurz. Jsme si vědomi, že již jen cesta z izolace, obnovení komunikačních, pracovních návyků a dovedností je proces dlouhodobý. Získat schopnost opět se učit a odbourání dalších bariér je většinou možné jen individuálním přístupem ke klientovi.
 
Věříme, že projektem „Deep work“ prokážeme prospěšnost handicapovaných osob v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a že flexibilní práce z domu je jednou z perspektivních cest  i v oblasti vzdělávání.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku