Internetové poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím v podmienkach Slovenska

Petra Jurkovičová a Vojtech Regec ze Sdružení na pomoc lidem s mentálním postižením Bratislava II popisují úspěšné slovenské projekty, zabývající se internetovým poradenstvím.
Internetové poradenstvo v oblasti starostlivosti o ľudí so zdravotným postihnutím má na Slovensku iba niekoľkoročnú tradíciu. Medzi prvé projekty zamerané na vytvorenie internetových poradenských a informačných portálov patrili projekty INFODOM, REHIS, SOCIONET či stránky Štátneho pedagogického ústavu apod., ktoré však poskytovali skôr informačný servis z oblasti starostlivosti  o zdravotne postihnutých. Okrem projektov zameraných na internetové poradenstvo začali v posledných rokoch aj občianske združenia a svojpomocné organizácie zakladať svoje webové stránky, na ktorých prezentovali svoje organizácie, aktivity a iniciatívy, pričom taktiež poskytovali informačný servis. Medzi takéto organizácie patrili Slovenský zväz telesne postihnutých, Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím a mnohé ďalšie.
Postupne však viaceré z existujúcich portálov rozšírili ponuku svojich služieb a začali poskytovať aj poradenstvo v oblasti služieb pre zdravotne postihnutých. Možnosť využiť služby poradenstva na webových portáloch jednotlivých organizácií mali najmä členovia týchto organizácií, rodičia detí so zdravotným postihnutím, ako aj samotní zdravotne postihnutí. Takto poskytované poradenské služby však mali niekoľko nevýhod.
 
odbornosť poradcov
Prvou nevýhodou bola práve častá absencia odborného vzdelania u poradcov, ktorí v rámci spolupráce s danými organizáciami a združeniami poradenskú činnosť vykonávali. Často boli poradenské aktivity postavené na diskusiách rodičov zdravotne postihnutých detí, ktorí síce mali dostatočné množstvo skúseností v niektorých oblastiach, avšak chýbal im celostný pohľad na vec a tým sa obsah diskutovaných tém zužoval. Prínos takéhoto „chatového“ poradenstva bol významný pre rodičov, ktorí už mali určité vedomosti o postihnutí svojho dieťaťa a tiež skúsenosti s jeho výchovou a starostlivosťou. Pre úplných „nováčikov“ to však neboli dostatočne podrobné informácie, ktoré by uviedli daného klienta do problematiky.
Nedostatočné odborné vzdelanie a tiež skúsenosti v oblasti poradenstva sú veľmi vážnym nedostatkom, ktorý sa postupne snažia jednotliví poskytovatelia internetového poradenstva odstraňovať práve spoluprácou s odborníkmi z viacerých oblastí, ako sú špeciálni pedagógovia, lekári, psychológovia. Niektorí taktiež využívajú spoluprácu so študentmi a pracovníkmi v oblasti špeciálnej pedagogiky či rehabilitácie.
 
internet pre všetkých
Ďalším nedostatkom, ktorý by sme mali v tejto súvislosti spomenúť, bola nedostatočná prístupnosť internetu pre širokú verejnosť. Mnoho rodičov a zdravotne postihnutých, ktorí mali záujem využiť služby internetových poradní, sa sťažovali na finančne náročné podmienky prístupu na internet.
Tento nedostatok sa darí postupne odstraňovať práve prostredníctvom celoslovenského projektu INFOVEK, zameraného na informatizáciu základných škôl na celom území Slovenska. Základným cieľom je poskytnúť školám, ktoré sa do projektu zapoja, prostriedky a techniku potrebnú na vytvorenie učební IKT, ktoré by po skončení vyučovania mohli byť využívané aj rodičmi a širšou verejnosťou.
 
finančné aspekty poskytovania internetového poradenstva na Slovensku
Situácia v rámci poskytovania poradenstva cez internet na Slovensku by sa dala charakterizovať ako spolupráca združení, organizácií a dobrovoľníkov. V podstate nie je v slovenských podmienkach žiaden poskytovateľ internetového poradenstva, ktorý by za túto služby dostával od klientov zaplatené. Je ťažké určiť príčinu takéhoto stavu, avšak pravdou je, že poskytovanie poradenstva ľuďom so zdravotným postihnutím a ich rodinám nie je na Slovensku platenou službou a ani internetová forma poradenstva nie je považovaná za nadštandardnú službu, za ktorú by si mal klient platiť. Všetky poradenské portály sú prevádzkované buď z nákladov jednotlivých organizácií, alebo z projektov, v rámci ktorých boli vytvorené. Financie môžu taktiež získavať príspevkami a ďalším „fundraisingom“. Možno aj z tejto príčiny, a zrejme aj vďaka už spomínanej nižšej úrovni odbornosti poradcov, je internetové poradenstvo na Slovensku považované skôr za dobrovoľnícku službu, doplnenie aktivít združení a neziskových organizácií, či za určitú formu skúšania odborných znalostí študentov a absolventov v odbore špeciálna pedagogika, resp. psychológia. Často chýba v prístupe verejnosti k tomuto druhu poradenstva vážnosť a uznanie kvality, ktorá, a to treba vyzdvihnúť, stále rastie.
 
 
príklady úspešných projektov
Radi by sme teraz uviedli pár príkladov, kedy sa podarilo skĺbiť známe výhody internetového poradenstva, odbornosť jeho poskytovateľov a praktické skúsenosti.
Portál www.radost.sk
Základom poradenstva poskytovaného v rámci portálu Radost.sk je spolupráca a informovanosť na základe diskusie rodičov a zainteresovaných odborníkov prostredníctvom diskusného fóra. Poradenstvo sa teda uskutočňuje vo viacerých oblastiach a poskytované informácie úzko súvisia s aktuálnymi problémami, ktoré návštevníkov portálu trápia, resp. zaujímajú.
Portál Radost.sk vznikol na základe projektu INFODOM, ktorý rozpracovala Mgr. Zuzana Mališová v rámci svojej dizertačnej práce. Projekt takto funguje od svojho začiatku a za základ poradenskej činnosti je tu považovaná vzájomná podpora a pomoc návštevníkov portálu, prinášanie nových informácií a ich praktického využitia jednotlivými návštevníkmi a poradenstvo v oblasti fundraisingu, ktoré môžu návštevníci využiť na získavanie finančnej podpory pre svojich rodinných príslušníkov so zdravotným postihnutím.
 
Portál www.netporadna.sk
Portál Netporadna.sk vznikol na základe spolupráce so združením InternetPoradna.cz. Poskytuje poradenstvo a informácie v 4 základných oblastiach špeciálnej pedagogiky zameraných na:
1.      telesné
2.      sluchové
3.      zrakové a
4.      mentálne postihnutie
Základným cieľom portálu je poskytovať odpovede na zadávané otázky klientov a umožniť im tak lepšiu orientáciu v problematike, prípadne ich nasmerovať k ďalším odborníkom alebo do zariadení, kde by svoje problémy mohli efektívne riešiť.
Celý projekt je zastrešovaný miestnym Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Aktuálne poskytujú na portáli poradenské služby členovia Združenia, ktorí sú zároveň špeciálni pedagógovia venujúci sa práve oblastiam, v ktorých sa poradenstvo poskytuje, a zároveň je vytvorená spolupráca so študentmi a pedagógmi pôsobiacimi na Katedrách špeciálnej pedagogiky, Pedagogických fakúlt v Bratislave a v Olomouci.
 
Portál Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR existoval niekoľko rokov ako samostatná webová stránka Združenia poskytujúca informácie o združení, jeho aktivitách, a sociálno-právnych dokumentoch spojených s oblasťou špeciálnej pedagogiky, predovšetkým však starostlivosti o ľudí s mentálnym postihnutím rôzneho veku, pohlavia či stupňa postihnutia. V roku 2006 v rámci reorganizácie a zvyšovania kvality poskytovaných služieb v rámci združenia, došlo k rozšíreniu portálu a jeho súčasťou sa stala internetová poradňa pre ľudí so zdravotným postihnutím, rodičov, členov Združenia a širšiu verejnosť.
Poradenské služby v rámci tohoto portálu sú poskytované v troch základných oblastiach:
1.      právne poradenstvo
2.      sociálne poradenstvo
3.      špeciálnopedagogické poradenstvo
Všetky tri oblasti sú zastrešované profesionálmi pôsobiacimi v danej oblasti, ktorí dlhodobo spolupracujú so združením a zároveň sa venujú praxi vo svojom odbore.
 
…čo majú projekty spoločné?
Prepojenie praktických skúseností s možnosťami prístupného a ľahko dostupného poradenstva pre ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodiny či verejnosť pomáha rozšíreniu ponúkaných tém v rámci poradenstva a zmnožuje oblasti, v ktorých sa internetové poradenstvo môže uplatňovať. Veľkým pozitívom odborného prístupu je podľa nás schopnosť flexibilne reagovať na potreby klientov, udržiavať krok s novými trendmi a informáciami v oblasti starostlivosti o zdravotne postihnutých a zároveň dodržiavať zásady poradenskej etiky a nestrannosti pri takomto špecifickom styku s klientmi.
Práve profesionalizácia takto poskytovaného poradenstva môže zaručiť postupné skvalitňovanie poradenských služieb na internete a tým zlepšovať pozíciu a celkové využívanie a uplatnenie internetového poradenstva pre ľudí so zdravotným postihnutím v podmienkach Slovenskej republiky.
 

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku