Výuka dospělých osob s mentálním postižením a osob po poškození mozku na PC

Zdeněk Toušek z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovic se ve svém příspěvku zabývá popisem vzdělávacího programu na podporu počítačové gramotnosti u osob s mentálním postižením.
V roce 2005 zpracovalo občanské sdružení Dílny tvořivosti projekt nazvaný „Mám co nabídnout - individualizace a stabilizace poskytovaných služeb v oblasti integrace a zaměstnanosti mladých lidí s postižením“, pro jehož realizaci získalo finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Hlavním cílem je podpora aktivního zapojení mladých lidí - absolventů speciálních škol a osob po poškození mozku do života společnosti s důrazem na podporu zaměstnanosti. Projekt se skládá z řady dílčích aktivit zaměřených jednak na přímou práci s klienty a jednak na rozvoj kapacit organizace a kvality poskytovaných služeb. Jedna z aktivit je realizována ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociálně pedagogickou a teologickou Jabok, další tři s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde se konkrétně jedná o podporu počítačové gramotnosti, zavádění prvků kreativní činnosti a zavádění standardů kvality sociálních služeb.
 
Občanské sdružení Dílny tvořivosti bylo založeno v roce 2003 a sídlí v  areálu Jedličkova ústavu v Praze na Vyšehradě. Jeho hlavním posláním je realizace programů na podporu zaměstnanosti a integrace mladých lidí s těžkým zdravotním postižením do společnosti, zejména pak podpora uživatelů v samostatném hledání dalšího uplatnění po ukončení speciální školy nebo po úrazu mozku, pomoc v přípravě na program podporovaného zaměstnání, zvýšení kompetencí k získání uplatnění na trhu práce, rozšíření pracovních a sociálních kontaktů apod. Ve smyslu nového zákona o sociálních službách v současné době Dílny tvořivosti provozují sociálně terapeutickou dílnu, nabízejí sociálně aktivizační služby, případně poskytují osobní asistenci. Věnují se ale také realizaci vzdělávacích aktivit pro pomáhající profese a rodiče dětí se zdravotním postižením a pořádají pravidelné řemeslné trhy nebo sociálně kulturní festival Struhadlo.
 
Teologická fakulta Jihočeské univerzity se podobně jako další obdobně zaměřené fakulty v České republice transformovala v průběhu minulých let do podoby moderní instituce, v níž se vedle, nebo ještě lépe spolu s tradičními teologicky zaměřenými etablovaly studijní obory, v nichž nachází křesťanský pohled na svět své praktické naplnění, tedy jmenovitě obory humanistika, sociální a charitativní práce a pedagogika volného času.
 
Zařazení programu na rozvoj počítačové gramotnosti do projektu zaměřeného na zlepšení možnosti zaměstnanosti bylo motivováno jednak případným přímým využitím počítače nebo Internetu v rámci budoucí pracovní náplně klientů, ale s ohledem na charakter a hloubku postižení většiny z nich zejména nepřímým zvýšením šancí na pracovní uplatnění. V tomto směru jde především o čtyři roviny. První z nich je získání nového informačního zdroje využitelného například při vyhledávání pracovního místa, informací o dopravní dostupnosti pracoviště nebo bližších údajích o organizaci. Druhým pozitivem je rozšíření možností komunikace. Použití tradičního e-mailu nebo chatu, ale zejména internetové telefonie má pro klienty značný význam. Komunikace se zaměstnavatelem nebo s agenturou práce, konzultace s pracovním asistentem, sdílení dojmů ze zaměstnání s rodiči nebo přáteli...
 
Při použití běžných telekomunikačních technologií a většinou podprůměrném platu samostatně žijícího člověka se zdravotním postižením jsou náklady neúnosně vysoké  Internet je v tomto případě vhodné řešení. Z psychického hlediska může mít schopnost ovládat počítač a využívat Internet pro mladého člověka s těžkým postižením kladný vliv na sebedůvěru a sebehodnocení a pocit sociálního začlenění mezi vrstevníky. Nová média jsou dnes do značné míry nejen fenoménem mezi mladšími generacemi, a tak rozhovor  o internetových stránkách, vzájemná výměna e-mailových adres nebo ICQ čísel je zkrátka „in“. Velmi důležitý je i pocit samostatnosti, který pramení z možnosti aktivně komunikovat     a také vyhledat a uložit si důležité informace. A v neposlední řadě může být počítač pro osoby s mentálním postižením nebo po poškození mozku vhodným terapeutickým prostředkem, neboť přináší nové možnosti tréninku paměti a dalších pro život nezbytných mozkových funkcí, a to jak v podobě speciálních didaktických her, tak prostřednictvím běžných funkcí i samotného výuky na PC.
 
Uvedené roviny pohledu na využití počítače byly jedněmi z hlavních východisek, která byla využita při stanovení vhodné podoby vzdělávacího programu na podporu počítačové gramotnosti. Dalšími podstatnými podněty byly informace získané od samotných klientů Dílen tvořivosti. Podobně jako následně v samotném průběhu výukového procesu byla i na jeho počátku prioritou co největší participace klientů na plánování náplně a cílů kurzu. Smyslem bylo zohlednit jejich očekávání, tedy to, k čemu počítač chtějí využívat a co se chtějí naučit, a dosavadní zkušenosti a znalosti v oblasti výpočetní techniky, abychom na ně mohli individuálně navázat.
 
Na základě získaných informací byl sestaven rámcový plán programu na zvýšení počítačové gramotnosti a byla vytvořena pilotní metodika. Vlastní výuka byla rozdělena na dvě hlavní části – dvoutýdenní intenzivní kurz a následné individuální konzultace zaměřené na posílení a prohlubování získaných znalostí a dovedností.
 
Vzhledem k výrazným počátečním rozdílům v úrovni počítačové gramotnosti i s ohledem na různé očekávané využití počítačů byla témata výuky rozčleněna na 25 modulů, které byly zaměřeny vždy na jednu co nejkonkrétněji specifikovanou činnost nebo operaci. Jako příklad může sloužit zapnutí a vypnutí počítače, spuštění a vypnutí programu, vytvoření a odeslání e-mailu apod. Toto velmi podrobné dělení jednak usnadňuje proces uložení do paměti (vštípení) a umožňuje výuku tzv. po spirále, tedy po důkladném osvojení a za soustavného opakování kroku přidat další informace (modul), ale také nabízí možnost průběžné evaluace, která je pozitivní z hlediska pocitu sebeuspokojení a další motivace klienta. Z hlediska denního rozvrhu byla při výuce také zohledňována snadná fyzická nebo psychická unavitelnost většiny účastníků a z téhož důvodu byly začleněny i relaxační fáze.
 
Pilotní dvoutýdenní intenzivní kurz proběhl v lednu letošního roku a v současné době probíhá fáze individuálních konzultací zajišťovaných asistentkami z Dílen tvořivosti ve spolupráci s lektory kurzu. Dosavadní průběh je všemi zúčastněnými stranami hodnocen pozitivně. Svůj díl na tom jistě nesla pečlivá příprava a připomínky nejen od zainteresovaných odborných pracovníků, ale zejména ze strany klientů. Na základě získaných zkušeností je v současné době upravován text metodiky tak, aby mohl být v budoucnu k dispozici nejen pro partnerské organizace podílející se na realizaci projektu, ale i dalším zájemcům.
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky     a rozpočtem hlavního města Prahy.
 
Kontakt:
Zdeněk Toušek
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
e-mail: zdenek.tousek@seznam.cz
www.tf.jcu.cz
 
Dílny tvořivosti, o.s.
e-mail: dilny_tvorivosti@seznam.cz, www.dilnytvorivosti.cz

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku