Projekt E-learningové kurzy z účetnictví a daní pro osoby samostatně výdělečně činné se zaměřením na osoby s tělesným postižením a pilotní spuštění kurzů

V příspěvku do sborníku popisuje Jarmila Helmanová ze Soukromé vysoké školy ekonomických studií Praha projekt, který od října 2007 vstoupí do pilotního ověření, nyní se kurzy vytvářejí.

Základní informace

Na Soukromé vysoké škole ekonomických studií v Praze je v rámci Jednotného programového dokumentu pro cíl 3 regionu NUTS 2 hl. m. Praha realizován projekt, jehož název je totožný s názvem tohoto příspěvku.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR                    a rozpočtem hl. města Prahy.
ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnavatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.
 

Náplň projektu

V rámci projektu budou vytvořeny dva plně e-learningové kurzy, které mají osobám samostatně výdělečně činným či zvažujícím podnikání pomoci uplatnit se na trhu práce. Projekt je zaměřen na podporu osob s tělesným postižením.

E-learningový kurz je takový, v němž student nenavštěvuje budovu školy, ale výuka probíhá prostřednictvím Internetu. Proto musí mít k dispozici počítač s připojením k Internetu. V kurzu má student přístup k multimediálním studijním materiálům i ke všem dalším prvkům kurzu – diskuzím, chatům se spolustudujícími i s vyučujícím (tutorem). Nejedná se tedy o kurz, kde je studující odkázán jen sám na sebe jako při studiu „výukových programů na CD“. Jeho studium vede tutor, který mu zadává úkoly či testy a informuje ho o výsledcích, zároveň mu pomáhá v případě problémů. Součástí kurzu jsou i cvičení a autotesty, v nichž si student sám ověřuje, jak danou problematiku zvládá dříve, než přistoupí k plnění úkolů a testů.

Kurz Daňová evidence podnikatelů a odvody na sociální a zdravotní pojištění

Po absolvování e-learningového kurzu Daňová evidence podnikatelů a odvody na sociální     a zdravotní pojištění bude účastník kurzu schopen vést daňovou evidenci, a to nejen sobě ze svého podnikání, ale i jiným podnikatelům.
Kurz bude trvat přibližně tři měsíce. Zde je jeho rámcový obsah:
1.     Daňová soustava ČR
  1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších úprav
  2. Příjmy a výdaje dle zákona č. 586/1992 Sb., základ daně
  3. Základ daně z příjmu osob samostatně výdělečně činných
  4. Předmět a cíl daňové evidence osob samostatně výdělečně činných
  5. Nezdanitelné části základu daně a položky snižující vypočtenou daň
  6. Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob
  7. Zdaňování spolupracujících osob, účastníků sdružení, společné zdanění manželů
  8. Odpisy hmotného majetku
  9. Inventarizace majetku
  10. Zdravotní a sociální zabezpečení osob samostatně výdělečně činných.

Kurz Základy účetnictví

Kurz je určen zájemcům, kteří chtějí porozumět účetním zákonitostem a orientovat se v účetních a daňových předpisech nutných pro vedení účetnictví malé firmy.
 
Absolvent bude umět sestavit požadované účetní výkazy, vést předepsané účetní knihy, sestavit účetní závěrku malé firmy. Pro potřeby živnostníků bude schopen vést daňovou evidenci. Měl by být dále schopen zjistit základ daně z příjmu právnických a fyzických osob (podnikatelských subjektů), sestavit daňové přiznání a daň vypočítat. Měl by mít povědomí o mzdovém účetnictví a znát základní povinnosti firmy při zaměstnávání občanů.
Kurz bude trvat přibližně tři měsíce.
 
Obsah kurzu
1.     Účetnictví a daňová evidence obecně
co je to účetnictví, co je to daňová evidence, účetní a daňové doklady, inventarizace, předmět účetnictví a daňové evidence, oceňování, účetní knihy a knihy daňové evidence

2. Účetnictví
předpisy, jimiž se řídí účetnictví, bilanční princip , principy účtování, náklady, výnosy  a jejich účtování, účetní knihy, účtový rozvrh, základy účtování jednotlivých oblastí, účtování ve službách , účtování v obchodě, účtování ve výrobě, účetní uzávěrka         a závěrka, přehled účetních činností

3. Daňová evidence
předpisy, jimiž se řídí daňová evidence, principy vedení daňové evidence, knihy daňové evidence, peněžní deník

4. Základy daní
struktura daňové soustavy, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmu právnických osob, základy ostatních daní

5.     Základy zaměstnávání osob
předpisy při zaměstnávání osob, zdanění zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění, formuláře při zaměstnávání osob, souhrnný příklad vedení mzdové evidence
Oba výše uvedené kurzy jsou v současné době tvořeny svými autory. Může tedy dojít k drobným úpravám obsahu obou kurzů, zde zveřejněné verze jejich obsahu jsou pracovní.


Pilotní spuštění kurzů

Na podzim roku 2007 proběhne pilotní ověření obou kurzů (předpokládaný termín zahájení je říjen 2007) pro zájemce z Prahy (osoby žijící, pracující nebo studující na území Prahy). Během pilotního ověření účastníci kurzu nejen získají cenné informace z účetnictví a daní, ale budou moci vznášet své připomínky a náměty k obsahu kurzu a práce v něm. Tím přispějí k jeho zdokonalení i pomohou všem budoucím účastníkům kurzů.
Účast v pilotním spuštěním je zdarma.
Úspěšný absolvent získá osvědčení o absolvování pilotně spuštěného kurzu.
 
Zveme Vás k účasti na pilotním průběhu obou kurzů. Máte-li zájem o účast v některém    z nich, kontaktujte Mgr. Jarmilu Helmanovou – napište na e-mail jarmila.helmanova@svses.cz, zatelefonujte na číslo 774 168 650 nebo napište na adresu SVŠES, s. r. o., Mgr. Jarmila Helmanová, Lindnerova 1, 180 00 Praha 8.
 
Informace o řešiteli projektu naleznete na www.svses.cz a informace o projektech na www.svses.cz/projekty/e_kurzy.htm.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku