Helpnet / Duševní nemoci / Uživatelské hnutí

Self Help Ústí nad Labem

Stránky sdružení svépomocné skupiny pro lidi s duševní poruchou informují o činnosti sdružení a obsahují také internetovou verzi vlastního časopisu Zrcadlo, a to od desátého čísla z března 1998.

Fokus Praha

Sdružení pro péči o duševně nemocné pomáhá duševně nemocným spoluobčanům zkvalitnit jejich život, překonávat problémy spojené s nemocí a pomáhá jim v integraci do společnosti prostřednictvím různých forem rehabilitační, sociální a léčebné péče. Poskytuje také služby v oblastech terénní sociální služby, přípravy na práci a zaměstnání, bydlení, aktivně tráveného volného času, zdravotní, svépomocných aktivit. Je rovněž jedním z organzátorů Týdnů pro duševní zdraví.

SYMPATHEA

Obecně prospěšná společnost SYMPATHEA, celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných, propojuje v rámci svých aktivit různé oblasti psychiatrické péče - příbuzné, odborníky, pacienty, média, státní správu, odbornou i laickou veřejnost. Ve spojení těchto skupin hledá řešení, jak zlepšit situaci duševně nemocných a jejich příbuzných.

Eset - Help

Pražské občanské sdružení poskytuje tyto služby: tréninková resocializační kavárna, podporované zaměstnávání, tréninkové chráněné bydlení, přechodné zaměstnávání, centrum denních aktivit, edukační kurz pro příbuzné, resocializační pobyty, domácí péče, konzultační centrum pro závislé, stanice prvního kontaktu, právní a sociální poradna, anonymní psychologická poradna.

Anima Viva

Posláním občanského sdružení je na území Moravskoslezského kraje poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním a mentálním postižením, jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým v přijetí života s duševní nemocí či mentálním handicapem. Anima Viva nabízí sociální poradenství, sociální a pracovní rehabilitaci, přípravu k zaměstnání, vzdělávání, náplň volného času a klubové aktivity.

Adresář organizací a skupin hnutí uživatelů (lidí s duševním onemocněním)

VIDA na svém webu nabízí adresář uživatelských organizací a svépomocných skupin a adresář organizací a skupin rodičů a příbuzných.

Integra Haná

Občanské sdružení vzniklo na popud samotných klientů a uživatelů péče. Při sestavování projektu a budování psychosociálního centra vychází občanské sdružení "Integra Haná" z potřeb klientů, kteří nechtějí být pouze konzumenty poskytované péče a již nechtějí žít na okraji společnosti. Klienti se sami podílejí na chodu centra, každý z nich je garantem některé z nabízených aktivit, spolupracuje s terapeutem a vystupuje jako jeho asistent.

Green Doors

Občanské sdružení Green Doors je nezisková organizace, která se zabývá pracovní a sociální rehabilitací lidí, kteří onemocněli schizofrenií. Zaměřuje se především na práci s mladými, krátkodobě nemocnými klienty, které podporuje v úsilí překonat krizi způsobenou nemocí a zařadit se co nejrychleji do běžného života.

Iskérka

Centrum na podporu duševního zdraví Iskérka v Rožnově pod Radhoštěm podporuje lidi s duševním onemocněním, jejich rodiny a přátele. Provozuje službu sociální rehabilitace, týdny pro duševní zdraví, filmové projekce - Filmem k duševnímu zdraví.

MENS SANA

Občanské sdružení MENS SANA vzniklo v roce 1996 pro podporu a rozvoj psychoterapie, ergoterapie a sociální práce zaměřené na problematiku péče o duševní zdraví, budování komunitní péče v Ostravě a vzdělávání v těchto oborech. Bylo založeno skupinou terapeutů z denního sanatoria s psychoterapeutickou péčí Dům duševního zdraví. V současné době poskytuje ročně sociální služby, vzdělávací, volnočasové a terapeutické aktivity okolo 250 lidem se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji.

Pamatováček Olomouc

Občanské sdružení Pamatováček Olomouc je kontaktní místo České alzheimerovské společnosti (ČALS). Předmětem jeho činnosti je pomoc občanům postiženým demencí a jejich rodinám pro olomoucký region.

Baobab

Posláním občanského sdružení Baobab je poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, především psychotického okruhu, aby běžný život zvládali samostatně a spokojeně. V současné době působí v Praze a Kladně.

Práh

Občanské sdružení Práh nabízí lidem s psychotickým onemocněním z Brna a okolí pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života. Poskytuje služby podporované vzdělávání, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, centrum denních služeb, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, terapeutické dílny, tréninková kavárna, chráněná dílna, podporované zaměstnávání, psychoterapeutické služby, volnočasové aktivity.

Česká asociace pro psychické zdraví

ČAPZ požaduje a prosazuje úpravu legislativních norem, která by vedly k lepší ochraně práv duševně nemocných, snaží se o změnu diskriminačních a stigmatizujících postojů veřejnosti a usiluje o realizaci projektů zaměřených na rozvoj komunitní péče.

VIDA

Občanské sdružení osob a právnických subjektů, podporuje a pomáhá rozvoji práce VIDA center, podporuje rozvoj uživatelského hnutí a proces destigmatizace osob s duševním onemocněním. S respektem, důvěrou, diskrétností a nestranností vede osoby s duševním onemocněním k seberealizaci, sebeurčení, rozvoji a životaschopnosti.

Kolumbus

Celorepublikové občanské sdružení Kolumbus sdružuje uživatele a ex-uživatele služeb psychiatrické péče. Usiluje o zlepšení péče v psychiatrických léčebnách, rozvoj komunitní péče a služeb pro duševně nemocné, vytvoření a přijetí komplexního zákona o duševním zdraví a ochranu zajištění právní pomoci duševně nemocným včetně lepšího právního zastoupení duševně nemocných před soudy zejména v řízení o detenci a způsobilosti k právním úkonům. Poskytuje rovněž poradenské služby a svoje aktivity realizuje prostřednictvím řady projektů. 

Péče o duševní zdraví

Občanské sdružení Péče o duševní zdraví pomáhá lidem žít s duševní nemocí. Díky snadné dostupnosti služeb pomáhá v Pardubickém a Královéhradeckém kraji bezmála 700 lidem ročně. Snaží se, aby mohli žít spokojeně, samostatně a zvládali běžný život ve společnosti. Pobočky má v Pardubicích, Chrudimi, Hradci Králové, Jičíně, Rychnově nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku