Helpnet / Dokumenty / Mezinárodní dokumenty

Mezinárodní dokumenty a světové trendy

Článek portálu Dobromysl.cz shrhující a osvětlující jednotlivé mezinárodní dokumenty týkající se práv osob s postižením. Článek reflektuje také legislativu České republiky.

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva chrání osoby se zdravotním postižením před všemi druhy diskriminace a pokrývá občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva. Zavazuje smluvní strany nejenom k přijetí zákonů a nařízení dodržující tento princip, ale také k zajištění toho, aby v praktickém životě docházelo k lepší integraci zdravotně postižených lidí do společnosti.

Standardní pravidla pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Pravidla byla schválena Valným shromážděním OSN 28. října 1993. Představují velmi důležitý dokument, který mohou organizace zdravotně postižených osob využít při kampaních za rovnoprávnost. Nemají ovšem platnost mezinárodního práva a nejsou ani antidiskriminační legislativou.

Zásadní mezinárodní a národní dokumenty týkající se seniorů

Přehled zásadních dokumentů, které se zabývají řešením problematiky stárnutí populace a lidských práv seniorů - na stránkách Českého helsinského výboru.

Charta pro 3. tisíciletí

Tato Charta byla schválena na shromáždění Rehabilitation International v Londýně, Velká Británie, 9. září 1999.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku