Helpnet / Dokumenty / Dokumenty vlády ČR

Zpráva o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014 v roce 2011

Zpráva popisuje jak plní opatření Národního plánu jednotlivé resorty. Z 85 opatření, která se mají plnit průběžně nebo měla být splněna do 31. 12. 2011, bylo splněno nebo průběžně plněno 74 opatření. Nepodařilo se splnit/plnit 8 opatření a 3 opatření byla splněna částečně. U nesplněných nebo částečně splněných opatření byl navržen posun termínu jejich realizace zpravidla do 31. 12. 2012.

Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením

Usnesení vlády ČR ze dne 16. června 2004 č. 605 představuje rozsáhlý dokument obsahující analýzu vývojových tendencí v období let 1990 až 2002 a cíle, úkoly a opatření na léta 2004 až 2009 v jednotlivých oblastech. Usnesení je doplněno třemi přílohami:Příloha č. 1 - Analýza podmínek a východiska opatření v jednotlivých oblastech podpory Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením Příloha č. 2 - Soubor vybraných statistických dat vážících se k problematice zdravotního postižení, východiskům a úkolům Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením Příloha č. 3 - Přehled vybraných norem Evropských společenství a Evropské Unie.  

Program mobility Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

Cílem Národního rozvojového programu mobility pro všechny (NRPM) je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě.

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR

Dokument MPSV připravila multioborová skupina odborníků, kteří zpracovávají systémově koordinovanou rehabilitaci, a to z různých úhlů pohledu. Odborníci se věnují jednotlivým oblastem, jako je zajištění dostupnosti, efektivity, větší provázanosti sociálního a zdravotnického systému a efektivnějšímu financování celého procesu.

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 - 2014

Nový národní plán projednala a usnesením č. 253 schválila v pondělí 29. března 2010 vláda České republiky. Přípravu i podobu národního plánu významně ovlivnila Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, kterou Česká republika ratifikovala v září 2009.

Strategie systémového zpřístupňování VŠ vzdělávání studentům se zdravotním postižením v ČR

Dokument zpracovala Odborná skupina VVZPO pro vzdělávání. Strategie byla projednána a schválena Vládním výborem pro zdravotně postižené občany na zasedání dne 27. května 2010.

Výběrové šetření zdravotně postižených osob 2013

Zpráva Českého statistického úřadu obsahuje jak výsledky výběrového šetření provedeného v roce 2013, tak jejich srovnání s výsledky historicky prvního šetření z roku 2006.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku