Helpnet / Aktuálně

Na co mají nyní nárok děti s postižením? Situaci jim ztížily Drábkovy změny

Počínaje rokem 2012 došlo - v důsledku sociální reformy prosazené exministrem Jaromírem Drábkem (TOP 09) - k velké rošádě v posuzování dávek a benefitů pro lidi se zdravotním postižením. V hojné míře se to neblaze dotklo dětí. V Poslanecké sněmovně leží návrh poslankyň VV, který by stav vrátil před inkriminované období.

Jak to s dávkami pro děti se zdravotním postižením vlastně je? Stanoveny jsou zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a příslušnou vyhláškou o provedení některých ustanovení tohoto zákona. Zákon upravuje poskytování příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku, vydávání průkazů TP, ZTP nebo ZTP/P a některých benefitů, které z držení konkrétního průkazu vyplývají.
 
Dávky v současné době vydávají krajské pobočky Úřadu práce České republiky, odvolacím orgánem je ministerstvo práce a sociálních věcí. „Nárok na konkrétní dávku (včetně například invalidních důchodů) vzniká při splnění konkrétních podmínek, které záleží na druhu dávky,“ upřesnila Štěpánka Filipová z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí.
 
Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka ve výši 400 korun měsíčně, kterou může získat dítě od jednoho roku věku, jež není schopno zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace a má průkaz ZTP nebo ZTP/P. Nárok na příspěvek má i dítě, kterému nejsou poskytovány sociální služby například ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (těm může být příspěvek přiznán jen z velmi specifických důvodů).
 
Na příspěvek na zvláštní pomůcku má nárok dítě od tří let věku s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým či zrakovým postižením. Podrobnosti lze nalézt v příloze k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 tisíc korun (v případě příspěvku na pořízení schodišťové plošiny je to maximálně 400 tisíc), součet příspěvků nesmí v 60 kalendářních měsících jdoucích po sobě překročit 800 tisíc korun (v případě schodišťové plošiny 850 tisíc).
 
Problémy s příspěvkem na motorové vozidlo
 
Od tří let věku může dítě podle české legislativy získat motorové vozidlo (podmínkou je, že je v měsíci opakovaně přepravováno) a bezbariérovou úpravu bytu, od patnácti let vodicího psa. Dítěti lze poskytnout i pomůcku, která není uvedena ve vyhlášce - tu ale musí krajská pobočka Úřadu práce označit za srovnatelnou s některou z uvedených pomůcek.
 
Pokud se jedná o pomůcku do 24 tisíc korun, je možné ji poskytnut pouze dítěti, jehož rodič či rodiče mají příjem nižší než 8násobek životního minima (ve výjimečných případech, i když mají vyšší příjem). Spoluúčast rodiny musí být 10 % z celkové ceny, nejméně ale tisíc korun. U pomůcky převyšující hodnotu 24 tisíc korun je taktéž spoluúčast 10 % - v případě, že se jedná o rodinu, která takové finanční prostředky nemá, krajská pobočka Úřadu práce může určit nižší spoluúčast, minimálně tisíc korun.
 
Co se týče příspěvku na motorové vozidlo, už není získáván na pět let (jako do konce roku 2011), ale na deset let - v maximální výši 200 tisíc korun. Podle nejmenovaného vozíčkáře je ale těžké, když chce rodina pro dítě s postižením získat dobré auto, které vydrží oněch deset let - za takové je třeba zaplatit asi 300 tisíc korun. Příspěvek ve výši 200 tisíc podle jeho slov rodina většinou nedostane, někomu dají 50, jinému 100 nebo třeba 150 tisíc. Musí tedy sehnat další peníze, a když auto nekoupí do tří měsíců od doby, kdy peníze přišly, musí příspěvek vrátit.
 
Dětem jsou odebírány průkazy ZTP
 
Změny se týkají i držení průkazů osob se zdravotním postižením TP, ZTP a ZTP/P, což se v hojné míře dotýká právě dětí. I těm totiž začaly být hromadně odebírány průkazy ZTP a ZTP/P. Bývalý ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) totiž, s účinností od ledna 2012, prosadil novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
 
Přiznání průkazu ZTP u občanů (i dětí) s těžkým tělesným postižením je v novele vázáno na to, že nesplňují podmínku „mobility“, uvedenou v příloze k prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Mobilita je definována takto: „Za schopnost zvládat tuto základní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 metrů, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.“
 
Pokud tedy dítě dvě stě metrů či do patra a z patra i s vypětím sil dojde, průkaz ZTP či ZTP/P je mu posudkovým lékařem odebrán. Týká se to v současné době především dětí po onkologických onemocněních, kdy jim byla amputována noha nad kolenem a pohybují se s pomocí protézy. Ale i dětí s dalšími vážnými onemocněními - třeba s dětskou či klasickou obrnou, s roztroušenou sklerózou či těžkým mentálním postižením a podobně. Do roku 2015 se musí všechny děti (i dospělí) zúčastnit posudkové kontroly. Podle propočtů odborníků je reálné, že o průkazy ZTP či ZTP/P může přijít až 120 tisíc osob se zdravotním postižením. Zůstal by jim jen průkaz TP, který náleží lidem s lehkou závislostí a nárokuje sednout si ve veřejné dopravě. 
 
Průkazy ZTP, které náleží lidem se středně těžkou závislostí, mimo jiné umožňují cestování zdarma v městských hromadných prostředcích, 75% slevu jízdného ve všech ostatních veřejných prostředcích, využívání vyhrazených parkovacích míst před nemocnicemi, veřejnými budovami, obchodními centry a zřízení parkovacího místa před místem bydliště. Pro rodiče s dětmi s postižením jsou tyto benefity velkou pomocí. Držitel průkazu ZTP/P, které náleží lidem s těžkou či úplnou závislostí, má navíc nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnou dopravou či (je-li nevidomý) na vodicího psa.
 
Nová pravidla mnohým snížila příspěvek na péči
 
Další dávkou, na které mají děti s postižením, respektive jejich rodiče, nárok, je příspěvek na péči. Určuje ho zákon o sociálních službách a také jej značně ovlivnila Drábkova reforma. Do konce roku 2011 byl totiž nárok posuzován na základě 36 kritérií, nyní je posuzován podle deseti základních životních potřeb: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.
 
Výše příspěvku se stupňuje podle závislosti, přičemž jsou čtyři kategorie - lehká, středně těžká, těžká a úplná. U dětí jsou to tři tisíce měsíčně při lehké závislosti, šest tisíc při středně těžké, devět tisíc při těžké a dvanáct tisíc při úplné. Pro srovnání: dospělí mají, podle stupně závislosti, nárok na osm set korun, čtyři tisíce, osm a dvanáct tisíc.
 
Ředitelka Nadačního fondu Mi Mundo Perchta Kazi Pátá (v rámci nedávného semináře věnovaného právům dětí s postižením či jiným znevýhodněním, který pod záštitou místopředsedy Senátu za ČSSD Zdeňka Škromacha uspořádala česká sekce Sdružení zastánců dětských práv) upozornila na to, že kvůli novému nastavení není možné nárok na příspěvek na péči objektivně posoudit. „Stovky příjemců se propadly do nižších kategorií a přišly i o třetinu příspěvku, aniž by se změnila jejich situace. Některým byl odebrán úplně,“ řekla.
 
Na problémy s novým nastavením nároku na příspěvek na péči upozornila i předsedkyně poslaneckého klubu Věcí veřejných Kateřina Klasnová, která nedávno - spolu se Sdružením zdravotně postižených ČR a Národní radou osob se zdravotním postižením - uspořádala v Poslanecké sněmovně seminář s názvem Postavení osob s těžkým zdravotním postižením po sociální reformě. „Jsou to právě děti, které jako první doplácejí na novou legislativu. Například pokud dosud bylo dítě vedeno ve stupni III (těžká závislost), nový posudek mu přisoudil jen lehkou závislost v rámci I. stupně. To znamená propad z pravidelného měsíčního příspěvku 9000 na 3000 korun, což má fatální dopad pro rodiče, který se rozhodne o dítě pečovat,“ uvedla.
 
Změny by vrátily stav před rok 2012
 
Sociální reforma neblaze dopadla například na Irenu Schönweitzovou z Valašského Meziřičí, matku patnáctileté Aničky, která po roční onkologické léčbě přišla o pravou nohu ve stehně, zůstal jí jedenácticentimetrový pahýl. „Loni na jaře jsme žádaly o příspěvek na motorové vozidlo, který nám zamítli. Anička zároveň dostala status osoby bez vážné vady nosného ústrojí,“ uvedla. Bojí se, že dcera, která je nyní brána jako osoba s lehkým stupněm závislostí (aniž by se její stav jakkoli zlepšil), brzy přijde i o průkaz ZTP, který zatím má.
 
Schönweitzová spolu s dalšími maminkami dětí s postižením a poslankyní Janou Drastichovou (VV) již loni iniciovala petici, která by navrátila stav v posuzování stavu dětí před sociální reformu, tedy před rok 2012. Petici již podepsalo třiadvacet tisíc lidí, elektronicky pak dalších 2800. Podepisována bude také na Mezinárodní den dětí, 1. června 2013, kdy se uskuteční charitativní výstup na Sněžku, kterou naplánoval paralympionik v hodu diskem Jaroslav Petrouš. „Není přípustné, aby dětem a jejich rodinám házely klacky pod nohy asociální zákony,“ uvedl.
 
Výstupu na Sněžku se zúčastní i Klasnová, která spolu s Drastichovou a dalšími poslanci předložila novely zákonů o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, o sociálních službách a o zaměstnanosti. Pokud by prošly celým legislativním procesem, stav posuzování nároku na příspěvek na péči, průkazy ZTP či ZTP/P (a z nich vyplývající benefity) a příspěvek na motorové vozidlo či jiné zvláštní pomůcky by se vrátil před rok 2012. S tím souhlasí jak Národní rada osob se zdravotním postižením, tak Sdružení zdravotně postižených ČR, které pomáhalo návrh vypracovat.
 
Současná vláda ODS, TOP 09 a LIDEM vydala k návrhu VV negativní stanovisko, podle šéfa legislativní rady vlády Petra Mlsny by návrat před rok 2012 zboural „proklientský přístup k osobám se zdravotním postižením“. Poslankyně ale jednají s poslanci napříč politickým spektrem, i z vládní koalice. Někteří přislíbili návrh podpořit v prvním čtení a ve druhém předložit některé pozměňovací návrhy.
 
Ministerstvo chystá změny

Menší změny chystá ministerstvo práce a sociálních věcí. Tamní vrchní ředitel sekce sociálně pojistných systémů Jiří Biskup na semináři uvedl, že resort chystá úpravy legislativy, na základě kterých by držení průkazů TP, ZTP a ZTP/P už nebylo vázáno na příspěvek na péči a zákon o sociálních službách. Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení Dušan Gajdošík doplnil, že ministerstvo by mělo přehodnotit přistup k lidem (včetně dětí) s amputovanou nohou nad kolenem, kteří o průkazy hromadně přicházejí.
 
Následně vydalo ministerstvo tiskovou zprávu, ve které zvažované změny nastínilo. Podle návrhů, které ministerstvo sdělilo v rámci připomínkového řízení k novelizaci zákona o sociálních službách a zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, by se upustilo od víceúčelového posudku o stupni závislosti. Do přílohy k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením by se doplnila anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně.
 
Dále: zrušila by se vazba přiznávání průkazů osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP a ZTP/P) v zákoně o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, na uznaný stupeň závislosti. Zavedlo by se samostatné řízení o přiznání průkazu TP, ZTP a ZTP/P se samostatným způsobem posuzování s tím, že z hlediska „zdravotních podmínek nároku“ by byl navržen nový způsob funkčního posuzování.
 
Poskytování příspěvku na mobilitu by se podle záměrů ministerstva ze zákona navázalo na přiznaný průkaz osoby se zdravotním postižením – ZTP a ZTP/P, přičemž o průkazech by v první instanci rozhodovaly okresní správy sociálního zabezpečení, o odvolání pak Česká správa sociálního zabezpečení, obojí včetně posouzení zdravotního stavu.
 
„Posuzování stupně závislosti - by se i po navrhovaných úpravách - nadále využívalo pouze pro rozhodování o příspěvku na péči. Pro případnou další úpravu je MPSV připraveno využít poznatky organizací osob se zdravotním postižením a dalších subjektů - chce s nimi spolupracovat na návrhu novelizace vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách,“ dodalo ve zprávě ministerstvo.
 
Andrea Cerqueirová

kategorie: Aktuálně, RSS
Komentáře k článku
:
:
:
RTGOO:

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku